สั่งพิมพ์ (Print)
 
  รหัสโครงการวิจัย
2552A11701018

  ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาระบบแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอไลท์ของแข็งที่ทำจากโซเดียม-เบต้าอะลูมินา เพื่อเป็นหน่วยกักเก็บพลังงานสำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
  หัวหน้าโครงการ
อนุสรณ์ นิยมพันธ์ คลิกดูรายละเอียด
  ผู้ร่วมโครงการ
1. อนุสรณ์ นิยมพันธ์
  สัดส่วนการทำวิจัย
1. อนุสรณ์ นิยมพันธ์  100 %

  ลักษณะโครงการวิจัย
การวิจัยประยุกต์
  ประเภทของโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
  งบประมาณทุนวิจัย
งบประมาณภายใน
  ชื่อแหล่งทุนวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน
  ระยะเวลาการทำวิจัย
เริ่มต้นโครงการ 01-10-2008 สิ้นสุดต้นโครงการ 30-09-2009
  ปีงบประมาณ
พศ. 2552
  ปีการศึกษา
พศ. 2551
  สาขาวิชาที่ทำวิจัย
Advanced Computational Physics

  
1.เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมสารอิเล็กทรอไลต์ของแข็งเบต้า-อะลูมินา สำหรับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
2.เพื่อสร้างระบบเซลไฟฟ้าเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงของเบต้า-อะลูมินาอิเล็กทรอไลท์
3.เพื่อสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษากลไกการส่งผ่านประจุและพฤติกรรมการนำไฟฟ้าของระบบเซลไฟฟ้าเคมีที่ประกอบด้วยเบต้า-อะลูมินาอิเล็กทรอไลท์ และขั้วที่เหมาะสม
4.เพื่อสร้างระบบแบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

วัตถุประสงค์หลัก

1.เพื่อหาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมสารอิเล็กทรอไลต์ของแข็ง ??-alumina สำหรับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
2.เพื่อสร้างระบบเซลไฟฟ้าเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงของ ??-alumina electrolyte
3.เพื่อสร้างแบบจำลองคอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษากลไกการส่งผ่านประจุและพฤติกรรมการนำไฟฟ้าของระบบเซลไฟฟ้าเคมีที่ประกอบด้วย  ??-alumina lectrolyte และขั้วที่เหมาะสม
4.เพื่อสร้างระบบแบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า


  งบประมาณตลอดการวิจัย
จำนวน 957,200 บาท
  หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน