สั่งพิมพ์ (Print)
 
  รหัสโครงการวิจัย
2552A11702064

  ชื่อโครงการวิจัย
การพัฒนาพลาสติกชีวภาพผสมจากแป้งและโปรตีนรังไหมเพื่อทดแทนเครื่องใช้พลาสติกสังเคราะห์ประเภทใช้แล้วทิ้ง
  หัวหน้าโครงการ
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ คลิกดูรายละเอียด
  ผู้ร่วมโครงการ
1. ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
  สัดส่วนการทำวิจัย
1. ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์ 100 %

  ลักษณะโครงการวิจัย
การพัฒนาทดลอง
  ประเภทของโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
  งบประมาณทุนวิจัย
งบประมาณภายใน
  ชื่อแหล่งทุนวิจัย
งบประมาณแผ่นดิน
  ระยะเวลาการทำวิจัย
เริ่มต้นโครงการ 01-10-2008 สิ้นสุดต้นโครงการ 30-09-2009
  ปีงบประมาณ
พศ. 2552
  ปีการศึกษา
พศ. 2551
  สาขาวิชาที่ทำวิจัย
Sustainable Energy

  
แม้ว่าในประเทศไทยมีอาจารย์และบุคลากรวิจัยที่ดำเนินการวิจัย และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการผลิตพลาสติกย่อยสลายได้เป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับพอลิเมอร์ที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและไม่สามารถย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ และมีเพียงจำนวนจำกัดที่เกี่ยวข้องกับพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (อ้างอิงจาก http://www.thaibioplast.com/index.php?option=com_ content&task=view&id=16&Itemid=34 Accessed date 20/09/2007)
  นอกจากนั้นยังพบว่าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลาสติกชีวภาพผสม(bio-composite-plastic) ที่มีส่วนประกอบของ แป้ง และโปรตีนที่ได้จากธรรมชาติอื่นๆ เช่น อัลบูมิน (albumin) กลูเตน (gluten) เซอีน (zein) เวย์ (whey) เจลาติน (gelatin) และคอลลาเจน (collagen) เป็นต้น ร่วมกับการใช้พลาสติไซเซอร์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้พลาสติกที่ได้มีความแข็งแรง มีความยืดหยุ่น และสามารถขึ้นรูปได้ดีนั้นมีน้อยมาก
  จากการตรวจเอกสารพบว่ามีความเป็นไปได้เป็นไปได้ในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพจากแป้งและโปรตีน โดยใช้แป้งมันสำปะหลังที่เป็นพืชที่ปลูกมาในภาคอีสาน และโปรตีนจากรังไหม (เซริซิน และไฟโบรอิน) ซึ่งเป็นเศษเหลือจากกระบวนการสาวไหมที่มีมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ในปัจจุบันมีการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตผงไหม และสบู่ไหม) ร่วมกับพลาสติไซเซอร์ที่เหมาะสมในอัตราส่วนต่างๆเพื่อพัฒนาพลาสติกชีวภาพที่มีส่วนผสมของแป้งและโปรตีน รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พลาสติกชีวภาพที่สามารถพัฒนาได้ในการทดแทนเครื่องใช้ที่ทำพลาสติกสังเคราะห์ประเภทใช้แล้วทิ้ง เช่น ช้อน-ส้อม-มีด ภาชนะใส่อาหาร กระถางเพาะชำต้นไม้ หรือ Tee สำหรับวางลูก golf เป็นต้น

วัตถุประสงค์หลัก

1 ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพลาสติกชีวภาพโดยใช้วัตถุดิบจาก แป้งและโปรตีน
2 ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของพลาลสติกชีวภาพที่พัฒนาจาก แป้งและโปรตีน
3 ศึกษาความสามารถในการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพพัฒนาจาก แป้งและโปรตีนในห้องทดลองโดยวิธีมาตรฐาน
4 ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พลาสติกชีวภาพที่สามารถพัฒนาได้เพื่อทดแทนเครื่องใช้ที่ทำพลาสติกสังเคราะห์ประเภทใช้แล้วทิ้ง

  งบประมาณตลอดการวิจัย
จำนวน 223,900 บาท
  หลักฐานการเบิกจ่ายเงิน