หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 2 จาก  2

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 79 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0051
สมปอง เวฬุวนาธร

 
 สมปอง เวฬุวนาธร
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4515
 
0052
อัปสร อินทิแสง

 
 อัปสร อินทิแสง
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4517
 
0053
กุลธรา มหาดิลกรัตน์

 
 กุลธรา มหาดิลกรัตน์
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4516
 
0054
นิพนธ์ กสิพร้อง

 
 นิพนธ์ กสิพร้อง
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4315
 
0055
ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา

 
 ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4311
 
0056
ธานินทร์ นุตโร

 
 ธานินทร์ นุตโร
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4307
 
0057
โสพล บุตรงาม

 
 โสพล บุตรงาม
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4305
 
0058
ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก

 
 ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4322
 
0059
สุพล สำราญ

 
 สุพล สำราญ
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4313
 
0060
จันทรพร ทองเอกแก้ว

 
 จันทรพร ทองเอกแก้ว
 
 จุลินทรีย์ทนร้อนกับการประยุกต์ใช้
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4543-3110-2 ext.4495
 
0061
กัญญ์จนา นึกดี

 
 กัญญ์จนา นึกดี
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4543-3110-2 ext. 4501
 
0062
อดุลย์เดช ไศลบาท

 
 อดุลย์เดช ไศลบาท
 
 Occupational Health and Safety
 
 อาจารย์
 
 045-353-401-4 ext. 4509
 
0063
นิต หาญประเทศ

 
 นิต หาญประเทศ
 
 Occupational Health and Safety
 
 อาจารย์
 
 0-4543-3110-2 ext. 4496
 
0064
พรทิพย์ ทาบทอง

 
 พรทิพย์ ทาบทอง
 
 Occupational Health and Safety
 
 อาจารย์
 
 0-4543-3110-2 ext. 4511
 
0065
ชิดหทัย เพชรช่วย

 
 ชิดหทัย เพชรช่วย
 
 Environmental Sanitation
 
 อาจารย์
 
 0-4543-3110-2 ext. 4485
 
0066
สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา

 
 สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา
 
 
 
 อาจารย์
 
  0-4543-3110-2 ext. 4530
 
0067
รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล

 
 รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4528-8381
 
0068
นราธิป รักษา

 
 นราธิป รักษา
 
 Environmental Sanitation
 
 อาจารย์
 
 045-353-401-4 ext. 4482
 
0069
ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์

 
 ปรัชญ์ อินทรศักดิ์สิทธิ์
 
 Environmental Sanitation
 
 อาจารย์
 
 045-353-401-4 ext. 4486
 
0070
สุภาพร พรไตร

 
 สุภาพร พรไตร
 
 
 
 อาจารย์
 
 0-4543-3110-2 ext. 4560
 
0071
อดุลย์เดช ไศลบาท

 
 อดุลย์เดช ไศลบาท
 
 Occupational Health and Safety
 
 อาจารย์
 
 045-353-401-4 ext. 4509
 
0072
นิต หาญประเทศ

 
 นิต หาญประเทศ
 
 Occupational Health and Safety
 
 อาจารย์
 
  0-4543-3110-2 ext. 4496
 
0073
อชิรญาณ์ปวริศกร วัฒนโกศล

 
 อชิรญาณ์ปวริศกร วัฒนโกศล
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4543-3110-2 ext. 4504
 
0074
วิโรจน์ เกษรบัว

 
 วิโรจน์ เกษรบัว
 
 
 
 อาจารย์
 
 0-4543-3110-2 ext. 4513
 
0075
ศศิธร หล่อเรืองศิลป์

 
 ศศิธร หล่อเรืองศิลป์
 
 
 
 อาจารย์
 
 0-4543-3110-2 ext. 4497
 
0076
ศราวุธ แสนการุณ

 
 ศราวุธ แสนการุณ
 
 
 
 อาจารย์
 
 045-353401 ต่อ 4603
 
0077
ลักษณ์ เจริญวัฒนา

 
 ลักษณ์ เจริญวัฒนา
 
 
 
 อาจารย์
 
 045-353401 ต่อ 4459
 
0078
กิตติยา วงษ์ขันธ์

 
 กิตติยา วงษ์ขันธ์
 
 
 
 อาจารย์
 
 0-45435-3401 - 2 ext. 4570
 
0079
เสนอ ชัยรัมย์

 
 เสนอ ชัยรัมย์
 
 Computational Chemistry Research
 
 อาจารย์
 
 0-45435-3401 - 2 ext. 4137
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus