หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 5 จาก  8

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 79 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0041
อนุพงษ์  รัฐิรมย์

 
 อนุพงษ์ รัฐิรมย์
 
 
 
 อาจารย์
 
 
 
0042
หทัยกาญจน์  วัฒนทวีกุล

 
 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล
 
 
 
 อาจารย์
 
 045-433110 ต่อ 4463
 
0043
อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์

 
 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 045-433110 ต่อ 4462
 
0044
นงคราญ  สระโสม

 
 นงคราญ สระโสม
 
 
 
 อาจารย์
 
  045-433110 ต่อ 4457
 
0045
กนกพร  ช่างทอง

 
 กนกพร ช่างทอง
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4465
 
0046
รตี  โบจรัส

 
 รตี โบจรัส
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4458
 
0047
สุรีรัตน์  อารีรักษ์สกุล ก้องโลก

 
 สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110
 
0048
วาสนา  เหง้าเกษ

 
 วาสนา เหง้าเกษ
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110-2 ต่อ 4453
 
0049
วิชิต  สมบัติ

 
 วิชิต สมบัติ
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4452
 
0050
อัจฉรา  มหาวีรวัฒน์

 
 อัจฉรา มหาวีรวัฒน์
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4460
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus