หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 6 จาก  8

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 79 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0051
สมปอง เวฬุวนาธร

 
 สมปอง เวฬุวนาธร
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4515
 
0052
อัปสร  อินทิแสง

 
 อัปสร อินทิแสง
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4517
 
0053
กุลธรา  มหาดิลกรัตน์

 
 กุลธรา มหาดิลกรัตน์
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4516
 
0054
นิพนธ์ กสิพร้อง

 
 นิพนธ์ กสิพร้อง
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4315
 
0055
ฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา

 
 ฉวีวรรณ ชัยวัฒนา
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4311
 
0056
ธานินทร์ นุตโร

 
 ธานินทร์ นุตโร
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4307
 
0057
โสพล  บุตรงาม

 
 โสพล บุตรงาม
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4305
 
0058
ชาญเรืองฤทธิ์  จันทร์นอก

 
 ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4322
 
0059
สุพล สำราญ

 
 สุพล สำราญ
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4313
 
0060
จันทรพร ทองเอกแก้ว

 
 จันทรพร ทองเอกแก้ว
 
 จุลินทรีย์ทนร้อนกับการประยุกต์ใช้
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4543-3110-2 ext.4495
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus