หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 6 จาก  16

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 79 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0026
สังวาลย์  แก่นโส

 
 สังวาลย์ แก่นโส
 
 Biodiversity
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4493
 
0027
อภิชัย  ศิวประภากร

 
 อภิชัย ศิวประภากร
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4118
 
0028
นารีรัตน์  มูลใจ

 
 นารีรัตน์ มูลใจ
 
 Sustainable Energy
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4219
 
0029
แก้ว  อุดมศิริชาคร

 
 แก้ว อุดมศิริชาคร
 
 Biodiversity
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4221
 
0030
ปาริชาติ  พุ่มขจร

 
 ปาริชาติ พุ่มขจร
 
 Molecular Biology
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4212
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus