หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 7 จาก  16

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 79 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0031
ทรงอำนาจ  พงษ์สมบูรณ์

 
 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์
 
 Food Microbiology
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4204
 
0032
กัมปนาท  ฉายจรัส

 
 กัมปนาท ฉายจรัส
 
 
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4122
 
0033
ทินกร  แก้วอินทร์

 
 ทินกร แก้วอินทร์
 
 Advanced Organic Materials & Devices Laboratory
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4131
 
0034
นิภาวรรณ  พองพรหม

 
 นิภาวรรณ พองพรหม
 
 Organic & Inorganic Synthesis
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4406
 
0035
ประนอม  แซ่จึง

 
 ประนอม แซ่จึง
 
 Organic & Inorganic Synthesis
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4126
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus