หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 1 จาก  8

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 79 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0001
จิตกร ผลโยญ

 
 จิตกร ผลโยญ
 
 Applied Magnetic Fields
 
 อาจารย์
 
 0815471256
 
0002
วินิช  พรมอารักษ์

 
 วินิช พรมอารักษ์
 
 Advanced Organic Materials & Devices Laboratory
 
 รองศาสตราจารย์
 
 045353401-4 ต่อ 4510
 
0003
จินตนา  เหล่าไพบูลย์

 
 จินตนา เหล่าไพบูลย์
 
 Thermoluminescence Materials
 
 รองศาสตราจารย์
 
 081-5473506
 
0004
เรวัฒน์  เหล่าไพบูลย์

 
 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
 
 Glass Technology Excellence Center
 
 รองศาสตราจารย์
 
 089-6263605
 
0005
พงศ์ศักดิ์  รัตนชัยกุลโสภณ

 
 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
 
 Molecular Biology
 
 รองศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ต่อ 4212
 
0006
ปราณี  พัฒนพิพิธไพศาล

 
 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
 
 Environmental Biotechnology
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 045353401-4 ต่อ 4502
 
0007
พรพรรณ  พึ่งโพธิ์

 
 พรพรรณ พึ่งโพธิ์
 
 Computational Chemistry Research
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ต่อ 4124
 
0008
ชริดา ปุกหุต

 
 ชริดา ปุกหุต
 
 จุลินทรีย์ทนร้อนกับการประยุกต์ใช้
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4494
 
0009
อรัญญา  พิมพ์มงคล

 
 อรัญญา พิมพ์มงคล
 
 Biodiversity
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 โทร. 0-4535-3401-4 ต่อ 4203
 
0010
ณิชารัตน์  สวาสดิพันธ์

 
 ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
 
 Biodiversity
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ต่อ 4203
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus