หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

 แสดงข้อมูลนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ( นักวิจัยทั้งหมด 79 ท่าน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนนักวิจัยต่อ 1 หน้า)
  หน้า 1 จาก  2

สาขาวิชาที่ทำวิจัย
( ทั้งหมด 79 ท่าน )
รหัสประจำตัวนักวิจัย ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชาที่ทำวิจัย ตำแหน่งทางวิชาการ เบอร์โทรศัพท์
 
0001
จิตกร ผลโยญ

 
 จิตกร ผลโยญ
 
 Applied Magnetic Fields
 
 อาจารย์
 
 0815471256
 
0002
วินิช พรมอารักษ์

 
 วินิช พรมอารักษ์
 
 Advanced Organic Materials & Devices Laboratory
 
 รองศาสตราจารย์
 
 045353401-4 ต่อ 4510
 
0003
จินตนา เหล่าไพบูลย์

 
 จินตนา เหล่าไพบูลย์
 
 Thermoluminescence Materials
 
 รองศาสตราจารย์
 
 081-5473506
 
0004
เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์

 
 เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
 
 Glass Technology Excellence Center
 
 รองศาสตราจารย์
 
 089-6263605
 
0005
พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

 
 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
 
 Molecular Biology
 
 รองศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ต่อ 4212
 
0006
ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

 
 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
 
 Environmental Biotechnology
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 045353401-4 ต่อ 4502
 
0007
พรพรรณ พึ่งโพธิ์

 
 พรพรรณ พึ่งโพธิ์
 
 Computational Chemistry Research
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ต่อ 4124
 
0008
ชริดา ปุกหุต

 
 ชริดา ปุกหุต
 
 จุลินทรีย์ทนร้อนกับการประยุกต์ใช้
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4494
 
0009
อรัญญา พิมพ์มงคล

 
 อรัญญา พิมพ์มงคล
 
 Biodiversity
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 โทร. 0-4535-3401-4 ต่อ 4203
 
0010
ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์

 
 ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์
 
 Biodiversity
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ต่อ 4203
 
0011
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์

 
 ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
 
 Food Microbiology
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4228
 
0012
จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ

 
 จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
 
 Glass Technology Excellence Center
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4401
 
0013
จุฑามาส จิตต์เจริญ

 
 จุฑามาส จิตต์เจริญ
 
 Sustainable Energy
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4109
 
0014
ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข

 
 ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
 
 Advanced Organic Materials & Devices Laboratory
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4480
 
0015
อนุสรณ์ นิยมพันธ์

 
 อนุสรณ์ นิยมพันธ์
 
 Glass Technology Excellence Center
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0850239828
 
0016
อุดม ทิพราช

 
 อุดม ทิพราช
 
 Sustainable Energy
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 089-9480419
 
0017
ศุภกร ภู่เกิด

 
 ศุภกร ภู่เกิด
 
 Sustainable Energy
 
 รองศาสตราจารย์
 
 045288381
 
0018
ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

 
 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
 
 Advanced Organic Materials & Devices Laboratory
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4131
 
0019
สุวัฒน์ ผาบจันดา

 
 สุวัฒน์ ผาบจันดา
 
 Computational Chemistry Research
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4125
 
0020
สายันต์ แสงสุวรรณ

 
 สายันต์ แสงสุวรรณ
 
 Advanced Organic Materials & Devices Laboratory
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4407
 
0021
ถาวร สุภาพรม

 
 ถาวร สุภาพรม
 
 Biodiversity
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3400 ต่อ 4220
 
0022
ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร

 
 ซังเซ็ง เลียงจินดาถาวร
 
 Sustainable Energy
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 045288381
 
0023
อนุชา แยงไธสง

 
 อนุชา แยงไธสง
 
 Advanced Computational Physics
 
 อาจารย์
 
 0868657805
 
0024
จิรดา แฮร์บส์ท

 
 จิรดา แฮร์บส์ท
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4451
 
0025
ศันสนีย์ ชวนะกุล

 
 ศันสนีย์ ชวนะกุล
 
 Environmental Biotechnology
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4489
 
0026
สังวาลย์ แก่นโส

 
 สังวาลย์ แก่นโส
 
 Biodiversity
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4493
 
0027
อภิชัย ศิวประภากร

 
 อภิชัย ศิวประภากร
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4118
 
0028
นารีรัตน์ มูลใจ

 
 นารีรัตน์ มูลใจ
 
 Sustainable Energy
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4219
 
0029
แก้ว อุดมศิริชาคร

 
 แก้ว อุดมศิริชาคร
 
 Biodiversity
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4221
 
0030
ปาริชาติ พุ่มขจร

 
 ปาริชาติ พุ่มขจร
 
 Molecular Biology
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4212
 
0031
ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์

 
 ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์
 
 Food Microbiology
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4204
 
0032
กัมปนาท ฉายจรัส

 
 กัมปนาท ฉายจรัส
 
 
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4122
 
0033
ทินกร แก้วอินทร์

 
 ทินกร แก้วอินทร์
 
 Advanced Organic Materials & Devices Laboratory
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4131
 
0034
นิภาวรรณ พองพรหม

 
 นิภาวรรณ พองพรหม
 
 Organic & Inorganic Synthesis
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4406
 
0035
ประนอม แซ่จึง

 
 ประนอม แซ่จึง
 
 Organic & Inorganic Synthesis
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4126
 
0036
มะลิวรรณ อมตธงไชย

 
 มะลิวรรณ อมตธงไชย
 
 
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4126
 
0037
สมจินตนา ทวีพานิชย์

 
 สมจินตนา ทวีพานิชย์
 
 
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4119
 
0038
พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ

 
 พิชญาภรณ์ สุวรรณกูฏ
 
 
 
 อาจารย์
 
 0-4535-3401-4 ext. 4492
 
0039
ชาญ อินทร์แต้ม

 
 ชาญ อินทร์แต้ม
 
 
 
 อาจารย์
 
 
 
0040
อริสรา อิสสะรีย์

 
 อริสรา อิสสะรีย์
 
 
 
 อาจารย์
 
 
 
0041
อนุพงษ์ รัฐิรมย์

 
 อนุพงษ์ รัฐิรมย์
 
 
 
 อาจารย์
 
 
 
0042
หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล

 
 หทัยกาญจน์ วัฒนทวีกุล
 
 
 
 อาจารย์
 
 045-433110 ต่อ 4463
 
0043
อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์

 
 อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์
 
 
 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 
 045-433110 ต่อ 4462
 
0044
นงคราญ สระโสม

 
 นงคราญ สระโสม
 
 
 
 อาจารย์
 
  045-433110 ต่อ 4457
 
0045
กนกพร ช่างทอง

 
 กนกพร ช่างทอง
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4465
 
0046
รตี โบจรัส

 
 รตี โบจรัส
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4458
 
0047
สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก

 
 สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110
 
0048
วาสนา เหง้าเกษ

 
 วาสนา เหง้าเกษ
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110-2 ต่อ 4453
 
0049
วิชิต สมบัติ

 
 วิชิต สมบัติ
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4452
 
0050
อัจฉรา มหาวีรวัฒน์

 
 อัจฉรา มหาวีรวัฒน์
 
 
 
 อาจารย์
 
 045 433110 ต่อ 4460
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus