หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  แสดงข้อมูลโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนโครงการวิจัยต่อ 1 หน้า)
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด ' 52 ' โครงการ ( แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ )
 • โครงการวิจัยหลัก จำนวน ' 43 ' โครงการ
 • โครงการวิจัยย่อย จำนวน ' 9 ' โครงการ
 •   หน้า 1 จาก  5

  สาขาวิชาที่ทำวิจัย  

  * ( ทั้งหมด 43 โครงการวิจัยหลัก ) *
  รหัสโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ
   
     2552A11701018


  -  การพัฒนาระบบแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอไลท์ของแข็งที่ทำจากโซเดียม-เบต้าอะลูมินา เพื่อเป็นหน่วยกักเก็บพลังงานสำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

   อนุสรณ์ นิยมพันธ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 957,200 ฿

         2552A11703047
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2552A11701018 '
  -  การสร้างแบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าชนิด Na/NiCI2 จากระบบเซลไฟฟ้าเคมีของโซเดียม เบต้า-อะลูมินาอิเล็กทรอไลท์
   ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 469,200 ฿
         2552A11703043
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2552A11701018 '
  -  การพัฒนาระบบเซลไฟฟ้าเคมีของโซเดียมเบต้า-อะลูมินาอิเล็กทรอไลท์และขั้วที่เหมาะสม
   วินิช พรมอารักษ์
   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 261,600 ฿
         2552A11703045
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2552A11701018 '
  -  การสร้างแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษากลไกการส่งผ่านประจุในระบบเซลไฟฟ้าเคมีที่มีเบต้า-อะลูมินาเป็นอิเล็กทรอไลท์และวัสดุขั้วไฟฟ้าที่เหมาะสม
   ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 209,900 ฿
   
     2552A11702079


  -  การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเร่งปฏิกิริยาการเสียน้ำของเอทานอลด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติชนิดคลินอพทิลโอไลต์

   ชาญ อินทร์แต้ม

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 335,500 ฿

   
     2552A11702064


  -  การพัฒนาพลาสติกชีวภาพผสมจากแป้งและโปรตีนรังไหมเพื่อทดแทนเครื่องใช้พลาสติกสังเคราะห์ประเภทใช้แล้วทิ้ง

   ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 223,900 ฿

   
     2552A11702004


  -  การผลิตซิลิกอนบริสุทธิ์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์จากเถ้าแกลบ

   ศุภกร ภู่เกิด

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 493,900 ฿

   
     2552A11702002


  -  การเตรียมและศึกษาสมบัติแผ่นเส้นใยโครงร่างขนาดนาโนจากสารละลายไหมด้วยวิธีอิเล็คโตรสปันนิ่ง เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีววิทยาทางการแพทย์

   สายันต์ แสงสุวรรณ

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 484,000 ฿

   
     2552A11702147


  -  การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิด ลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน

   จินตนา เหล่าไพบูลย์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 383,100 ฿

   
     2552A11732150


  -  การปนเปื้อนของอาร์ซินิคในน้ำใต้ดินและตะกอนดิน เขตชนบทลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี

   ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 435,600 ฿

   
     2552A11702095


  -  การสังเคราะห์ฟิล์มบางท่อนาโนของไททาเนียม-ไอรอน-ออกไซด์ เพื่อผลิตไฮโดรเจนด้วยแสงอาทิตย์

   อุดม ทิพราช

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 643,500 ฿

   
     2552A11702089


  -  การศึกษาโครงสร้าง และพลังงาน ของสารประกอบไพคอนจูเกตโอลิโกไทโอฟีนที่มีสมบัติเป็นสารส่งผ่านประจุบวกของสารเรืองแสงในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์โดยใช้การคำนวณทางทฤษฎีเคมีควอนตัม

   ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 364,100 ฿

   
     2552A11702100


  -  การพัฒนาวัสดุเซรามิก PMN-PZT ที่เจือด้วย MnO2 สำหรับการประยุกต์เป็นหม้อแปลงเพียโซอิเล็กทริก

   รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 364,900 ฿

  หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] หน้าสุดท้าย 


  Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
  85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
  Design & Develop by
  Enterplus