หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  แสดงข้อมูลโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนโครงการวิจัยต่อ 1 หน้า)
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด ' 52 ' โครงการ ( แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ )
 • โครงการวิจัยหลัก จำนวน ' 43 ' โครงการ
 • โครงการวิจัยย่อย จำนวน ' 9 ' โครงการ
 •   หน้า 3 จาก  5

  สาขาวิชาที่ทำวิจัย  

  * ( ทั้งหมด 43 โครงการวิจัยหลัก ) *
  รหัสโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ
   
     2552A11702094


  -  การพัฒนาการหมักและควบคุมกรรมวิธีการผลิตปลาส้มโดยใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์

   ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 195,000 ฿

   
     2552A11702092


  -  ความหลากหลายของยีสต์ในป่าเบญจพรรณบริเวณอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตรวจสอบโดยวิธีหาลำดับเบสบริเวณปลาย 5’ ของยีน 26S rDNA

   จันทรพร ทองเอกแก้ว

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 346,500 ฿

   
     2552A11702083


  -  การประยุกต์ใช้ Anion Selective-Exhaustive Injection เพื่อการวิเคราะห์หาปริมาณยากำจัดวัชพืชประเภท chlorinated acid herbicides

   จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 240,000 ฿

   
     2552A11702081


  -  การ จำลองแบบ การออกแบบ การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มี โครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงพิวโรล

   พรพรรณ พึ่งโพธิ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 297,700 ฿

   
     2551A11701007


  -  การผลิตอาหารปลาเศรษฐกิจโดยใช้ของเสียจากโรงงานแปรรูปไก่ โรงงานผลิตสุราโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์

   ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 429,100 ฿

         2551A11703006
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2551A11701007 '
  -  การหมักของเสียที่ได้จากโรงงานแปรรูปไก่ โรงงานผลิตสุรา และกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์เพื่อให้ได้อาหารปลาเศรษฐกิจ
   ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 429,100 ฿
   
     2551A11702002


  -  การศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเพิ่มการผลิต ribosome-inactivating protein ของมะระขี้นก (Momordica charantia Linn.) จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

   อรัญญา พิมพ์มงคล

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 468,400 ฿

   
     2551A11702001


  -  การพัฒนากรรมวิธีการย้อมติดสีของเส้นไหมให้มีความคงทนมากขึ้น

   สายันต์ แสงสุวรรณ

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 561,000 ฿

   
     2551A11701009


  -  การพัฒนาระบบแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอไลท์ของแข็งที่ทำจากโซเดียม-เบต้าอะลูมินา

   อนุสรณ์ นิยมพันธ์

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 1,223,100 ฿

   
     2551A11702022


  -  การศึกษาชนิดและปริมาณของประชากรกลุ่มจุลินทรีย์ที่ผลิตพลังงานจากแปลงนา ข้าวระบบเกษตรอินทรีย์

   ศันสนีย์ ชวนะกุล

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 451,400 ฿

   
     2551A11702024


  -  การพัฒนาการหมักและควบคุมกรรมวิธีการผลิตปลาส้มโดยใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์

   ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 294,600 ฿

  หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] หน้าสุดท้าย 


  Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
  85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
  Design & Develop by
  Enterplus