หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  แสดงข้อมูลโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนโครงการวิจัยต่อ 1 หน้า)
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด ' 52 ' โครงการ ( แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ )
 • โครงการวิจัยหลัก จำนวน ' 43 ' โครงการ
 • โครงการวิจัยย่อย จำนวน ' 9 ' โครงการ
 •   หน้า 3 จาก  9

  สาขาวิชาที่ทำวิจัย  

  * ( ทั้งหมด 43 โครงการวิจัยหลัก ) *
  รหัสโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ
   
     2552A11702067


  -  การพัฒนาเทคนิควิเคราะห์แอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์และประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในตัวอย่างพืชสมุนไพรไทย

   มะลิวรรณ อมตธงไชย

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 358,800 ฿

   
     2552A11702066


  -  การใช้สารประกอบทองแดงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ของกรดเอริลคาร์บอกซิลิกแล้วทำปฏิกิริยากับเอริลไอโอไดด์เพื่อสังเคราะห์หมู่ไบเอริล

   ประนอม แซ่จึง

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 331,300 ฿

   
     2552A11702063


  -  การประยุกต์ใช้โครงสร้างความรู้แบบยืดหยุ่นได้ในระบบจัดการการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนทักษะการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมของผู้เรียน

   วาสนา เหง้าเกษ

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 132,000 ฿

   
     2552A11732151


  -  การลดปริมาณอาร์ซินิคที่ปนเปื้อนใน แหล่งน้ำใต้ดินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยกระบวนการบำบัดทางเคมีโดยใช้วัสดุดูดซับธรรมชาติ

   พรพรรณ พึ่งโพธิ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 290,800 ฿

   
     2552A11701003


  -  การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ลวดนาโนชนิด สีย้อมไวแสง โดยมีพอร์ไพรินชนิดใหม่เป็นสีย้อมไวแสง

   วินิช พรมอารักษ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 1,125,000 ฿

         2552A11703027
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2552A11701003 '
  -  เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงบนลวด นาโนสารกึ่งตัวนำ
   ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 712,400 ฿
         2552A11703002
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2552A11701003 '
  -  การสังเคราะห์สีย้อมไวแสงพอร์ไพริน ชนิดใหม่ สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
   ทินกร แก้วอินทร์
   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 214,400 ฿
  หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] หน้าสุดท้าย 


  Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
  85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
  Design & Develop by
  Enterplus