หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  แสดงข้อมูลโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนโครงการวิจัยต่อ 1 หน้า)
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด ' 52 ' โครงการ ( แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ )
 • โครงการวิจัยหลัก จำนวน ' 43 ' โครงการ
 • โครงการวิจัยย่อย จำนวน ' 9 ' โครงการ
 •   หน้า 1 จาก  1

  สาขาวิชาที่ทำวิจัย  

  * ( ทั้งหมด 6 โครงการวิจัยหลัก ) *
  รหัสโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ
   
     2552A11702094


  -  การพัฒนาการหมักและควบคุมกรรมวิธีการผลิตปลาส้มโดยใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์

   ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 195,000 ฿

   
     2551A11701007


  -  การผลิตอาหารปลาเศรษฐกิจโดยใช้ของเสียจากโรงงานแปรรูปไก่ โรงงานผลิตสุราโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์

   ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 429,100 ฿

         2551A11703006
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2551A11701007 '
  -  การหมักของเสียที่ได้จากโรงงานแปรรูปไก่ โรงงานผลิตสุรา และกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์เพื่อให้ได้อาหารปลาเศรษฐกิจ
   ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 429,100 ฿
   
     2551A11702002


  -  การศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเพิ่มการผลิต ribosome-inactivating protein ของมะระขี้นก (Momordica charantia Linn.) จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

   อรัญญา พิมพ์มงคล

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 468,400 ฿

   
     2551A11702024


  -  การพัฒนาการหมักและควบคุมกรรมวิธีการผลิตปลาส้มโดยใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์

   ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 294,600 ฿

   
     2551A11702020


  -  การผลิตเอทานอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสด้วยวิธีการย่อยสลายเซลลูโลสโดยเชื้อรา

   ชริดา ปุกหุต

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 521,200 ฿

   
     2551A11702019


  -  การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียชอบร้อนในน้ำพุร้อนของประเทศไทย

   สังวาลย์ แก่นโส

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 440,400 ฿

  หน้าแรก [ 1 ] หน้าสุดท้าย 


  Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
  85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
  Design & Develop by
  Enterplus