หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  แสดงข้อมูลโครงการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนโครงการวิจัยต่อ 1 หน้า)
 
  โครงการวิจัยทั้งหมด ' 52 ' โครงการ ( แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ )
 • โครงการวิจัยหลัก จำนวน ' 43 ' โครงการ
 • โครงการวิจัยย่อย จำนวน ' 9 ' โครงการ
 •   หน้า 1 จาก  1

  สาขาวิชาที่ทำวิจัย  

  * ( ทั้งหมด 43 โครงการวิจัยหลัก ) *
  รหัสโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ ปีงบประมาณ
   
     2552A11701018


  -  การพัฒนาระบบแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอไลท์ของแข็งที่ทำจากโซเดียม-เบต้าอะลูมินา เพื่อเป็นหน่วยกักเก็บพลังงานสำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า

   อนุสรณ์ นิยมพันธ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 957,200 ฿

         2552A11703047
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2552A11701018 '
  -  การสร้างแบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าชนิด Na/NiCI2 จากระบบเซลไฟฟ้าเคมีของโซเดียม เบต้า-อะลูมินาอิเล็กทรอไลท์
   ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 469,200 ฿
         2552A11703043
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2552A11701018 '
  -  การพัฒนาระบบเซลไฟฟ้าเคมีของโซเดียมเบต้า-อะลูมินาอิเล็กทรอไลท์และขั้วที่เหมาะสม
   วินิช พรมอารักษ์
   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 261,600 ฿
         2552A11703045
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2552A11701018 '
  -  การสร้างแบบจำลองด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษากลไกการส่งผ่านประจุในระบบเซลไฟฟ้าเคมีที่มีเบต้า-อะลูมินาเป็นอิเล็กทรอไลท์และวัสดุขั้วไฟฟ้าที่เหมาะสม
   ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 209,900 ฿
   
     2552A11702079


  -  การศึกษาเชิงทฤษฎีของการเร่งปฏิกิริยาการเสียน้ำของเอทานอลด้วยซีโอไลต์ธรรมชาติชนิดคลินอพทิลโอไลต์

   ชาญ อินทร์แต้ม

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 335,500 ฿

   
     2552A11702064


  -  การพัฒนาพลาสติกชีวภาพผสมจากแป้งและโปรตีนรังไหมเพื่อทดแทนเครื่องใช้พลาสติกสังเคราะห์ประเภทใช้แล้วทิ้ง

   ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 223,900 ฿

   
     2552A11702004


  -  การผลิตซิลิกอนบริสุทธิ์สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์จากเถ้าแกลบ

   ศุภกร ภู่เกิด

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 493,900 ฿

   
     2552A11702002


  -  การเตรียมและศึกษาสมบัติแผ่นเส้นใยโครงร่างขนาดนาโนจากสารละลายไหมด้วยวิธีอิเล็คโตรสปันนิ่ง เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีววิทยาทางการแพทย์

   สายันต์ แสงสุวรรณ

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 484,000 ฿

   
     2552A11702147


  -  การพัฒนาทีแอลดีวัดรังสีแบบพกพาชนิด ลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ โซเดียม ซิลิกอน

   จินตนา เหล่าไพบูลย์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 383,100 ฿

   
     2552A11732150


  -  การปนเปื้อนของอาร์ซินิคในน้ำใต้ดินและตะกอนดิน เขตชนบทลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานี

   ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 435,600 ฿

   
     2552A11702095


  -  การสังเคราะห์ฟิล์มบางท่อนาโนของไททาเนียม-ไอรอน-ออกไซด์ เพื่อผลิตไฮโดรเจนด้วยแสงอาทิตย์

   อุดม ทิพราช

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 643,500 ฿

   
     2552A11702089


  -  การศึกษาโครงสร้าง และพลังงาน ของสารประกอบไพคอนจูเกตโอลิโกไทโอฟีนที่มีสมบัติเป็นสารส่งผ่านประจุบวกของสารเรืองแสงในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์โดยใช้การคำนวณทางทฤษฎีเคมีควอนตัม

   ศิริพร จึงสุทธิวงษ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 364,100 ฿

   
     2552A11702100


  -  การพัฒนาวัสดุเซรามิก PMN-PZT ที่เจือด้วย MnO2 สำหรับการประยุกต์เป็นหม้อแปลงเพียโซอิเล็กทริก

   รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 364,900 ฿

   
     2552A11702067


  -  การพัฒนาเทคนิควิเคราะห์แอมเพอร์โรเมทรีแบบใหม่สำหรับวิเคราะห์และประเมินหาปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในตัวอย่างพืชสมุนไพรไทย

   มะลิวรรณ อมตธงไชย

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 358,800 ฿

   
     2552A11702066


  -  การใช้สารประกอบทองแดงเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการขจัดคาร์บอนไดออกไซด์ของกรดเอริลคาร์บอกซิลิกแล้วทำปฏิกิริยากับเอริลไอโอไดด์เพื่อสังเคราะห์หมู่ไบเอริล

   ประนอม แซ่จึง

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 331,300 ฿

   
     2552A11702063


  -  การประยุกต์ใช้โครงสร้างความรู้แบบยืดหยุ่นได้ในระบบจัดการการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนทักษะการค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมของผู้เรียน

   วาสนา เหง้าเกษ

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 132,000 ฿

   
     2552A11732151


  -  การลดปริมาณอาร์ซินิคที่ปนเปื้อนใน แหล่งน้ำใต้ดินในเขตจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยกระบวนการบำบัดทางเคมีโดยใช้วัสดุดูดซับธรรมชาติ

   พรพรรณ พึ่งโพธิ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 290,800 ฿

   
     2552A11701003


  -  การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ลวดนาโนชนิด สีย้อมไวแสง โดยมีพอร์ไพรินชนิดใหม่เป็นสีย้อมไวแสง

   วินิช พรมอารักษ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 1,125,000 ฿

         2552A11703027
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2552A11701003 '
  -  เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงบนลวด นาโนสารกึ่งตัวนำ
   ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 712,400 ฿
         2552A11703002
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2552A11701003 '
  -  การสังเคราะห์สีย้อมไวแสงพอร์ไพริน ชนิดใหม่ สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
   ทินกร แก้วอินทร์
   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 214,400 ฿
   
     2552A11702086


  -  การผลิตไลเปสโดยแบคทีเรียชอบอุณหภูมิ สูงและการประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่ปนเปื้อนไขมัน

   ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 337,100 ฿

   
     2552A11702084


  -  การแยกเชื้อแบคเทอริโอเฟจที่จำเพาะ ต่อเชื้อ Vibrio harveyi เพื่อใช้เป็นตัวควบคุมการเกิดโรคในกุ้งกุลาดำ

   พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 323,300 ฿

   
     2552A11702001


  -  การพัฒนากระจกสำหรับใช้ป้องกันรังสี อินฟราเรด สำหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์พลังงาน

   สุวัฒน์ ผาบจันดา

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 429,000 ฿

   
     2552A11702136


  -  การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียชอบ ร้อนในน้ำพุร้อนของประเทศไทย

   สังวาลย์ แก่นโส

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 331,100 ฿

   
     2552A11702138


  -  ชนิดและปริมาณของประชากรกลุ่มจุลินทรีย์ที่ผลิตพลังงานจากแปลงนาข้าวระบบเกษตรอินทรีย์

   ศันสนีย์ ชวนะกุล

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 354,200 ฿

   
     2552A11702094


  -  การพัฒนาการหมักและควบคุมกรรมวิธีการผลิตปลาส้มโดยใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์

   ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 195,000 ฿

   
     2552A11702092


  -  ความหลากหลายของยีสต์ในป่าเบญจพรรณบริเวณอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย ตรวจสอบโดยวิธีหาลำดับเบสบริเวณปลาย 5’ ของยีน 26S rDNA

   จันทรพร ทองเอกแก้ว

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 346,500 ฿

   
     2552A11702083


  -  การประยุกต์ใช้ Anion Selective-Exhaustive Injection เพื่อการวิเคราะห์หาปริมาณยากำจัดวัชพืชประเภท chlorinated acid herbicides

   จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 240,000 ฿

   
     2552A11702081


  -  การ จำลองแบบ การออกแบบ การสังเคราะห์และการทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มี โครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงพิวโรล

   พรพรรณ พึ่งโพธิ์

   พ.ศ. 2552
   งบประมาณ : 297,700 ฿

   
     2551A11701007


  -  การผลิตอาหารปลาเศรษฐกิจโดยใช้ของเสียจากโรงงานแปรรูปไก่ โรงงานผลิตสุราโดยกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์

   ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 429,100 ฿

         2551A11703006
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2551A11701007 '
  -  การหมักของเสียที่ได้จากโรงงานแปรรูปไก่ โรงงานผลิตสุรา และกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์เพื่อให้ได้อาหารปลาเศรษฐกิจ
   ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 429,100 ฿
   
     2551A11702002


  -  การศึกษาอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเพิ่มการผลิต ribosome-inactivating protein ของมะระขี้นก (Momordica charantia Linn.) จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

   อรัญญา พิมพ์มงคล

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 468,400 ฿

   
     2551A11702001


  -  การพัฒนากรรมวิธีการย้อมติดสีของเส้นไหมให้มีความคงทนมากขึ้น

   สายันต์ แสงสุวรรณ

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 561,000 ฿

   
     2551A11701009


  -  การพัฒนาระบบแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอไลท์ของแข็งที่ทำจากโซเดียม-เบต้าอะลูมินา

   อนุสรณ์ นิยมพันธ์

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 1,223,100 ฿

   
     2551A11702022


  -  การศึกษาชนิดและปริมาณของประชากรกลุ่มจุลินทรีย์ที่ผลิตพลังงานจากแปลงนา ข้าวระบบเกษตรอินทรีย์

   ศันสนีย์ ชวนะกุล

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 451,400 ฿

   
     2551A11702024


  -  การพัฒนาการหมักและควบคุมกรรมวิธีการผลิตปลาส้มโดยใช้หัวเชื้อบริสุทธิ์

   ทรงอำนาจ พงษ์สมบูรณ์

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 294,600 ฿

   
     2551A11702021


  -  ผลของระยะอิสระเฉลี่ยต่อการเร่งอนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์

   ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 255,500 ฿

   
     2551A11702020


  -  การผลิตเอทานอลจากวัสดุลิกโนเซลลูโลสด้วยวิธีการย่อยสลายเซลลูโลสโดยเชื้อรา

   ชริดา ปุกหุต

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 521,200 ฿

   
     2551A11702019


  -  การศึกษาความหลากหลายของแบคทีเรียชอบร้อนในน้ำพุร้อนของประเทศไทย

   สังวาลย์ แก่นโส

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 440,400 ฿

   
     2551A11702052


  -  สื่อการสอนเพื่อการทบทวนแบบมีการโต้ตอบกับผู้เรียนโดยทันที: สำหรับวิชาแคลคูลัส 1

   วาสนา เหง้าเกษ

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 246,000 ฿

   
     2551A11702017


  -  การพัฒนากระจกสำหรับใช้ป้องกันรังสีอินฟราเรด สำหรับผลิตหน้าต่างอนุรักษ์พลังงาน

   สุวัฒน์ ผาบจันดา

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 436,300 ฿

   
     2551A11702018


  -  พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์บรูและกุลาในจังหวัดอุบลราชธานี

   แก้ว อุดมศิริชาคร

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 297,100 ฿

   
     2551A11701008


  -  การพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างชิ้นงานหัตถกรรมแก้วศิลป์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระดับชุมชน

   จินตนา เหล่าไพบูลย์

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 4,628,800 ฿

         2551A11703026
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2551A11701008 '
  -  การพัฒนาเนื้อแก้วสำหรับงานศิลป์โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นภาคอีสาน
   เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 1,648,000 ฿
         2551A11703027
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2551A11701008 '
  -  การพัฒนากระบวนการรีไซเคิลขยะแก้วเพื่อสร้างเป็นชิ้นงานแก้วศิลป์
   อนุสรณ์ นิยมพันธ์
   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 935,300 ฿
         2551A11703025
  ( โครงการวิจัยย่อย ) - ของโครงการวิจัย รหัส ' 2551A11701008 '
  -  การพัฒนาการออกแบบและการสร้างชิ้นงานแก้วศิลป์ เพื่อเป็นสินค้า Smart OTOP
   จันทร์เพ็ญ อินทรประเสริฐ
   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 865,500 ฿
   
     2551A11702026


  -  การเปรียบบเทียบความสามารถการรดูดซับ-กำจัดคราบนำมันของตัวดูดซับชีวภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาใช่เป็นทุ่นลอยเพื่อการเก็บกวาดคราบนำมัน

   ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 241,800 ฿

   
     2551A11702025


  -  การสังเคราะห์โครงสร้างนาโนของซิงค์และซิงออกไซด์โดยการกระตุ้นด้วยถ่านกะลามะพร้าว

   ศุภกร ภู่เกิด

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 477,000 ฿

   
     2551A11702023


  -  การประดิษฐ์เชลล์แสงอาทิตย์ย้อมไวแสงไททาเนียผลึกนาโนด้วยอิเล็กโตรไลท์ของแข็ง

   อุดม ทิพราช

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : ฿

   
     2551A11702051


  -  การผลิตไลเปสโดยแลคทีเรียชอบอุณหภูมิสูงและการรประยุกต์ใช้ในการบำบัดนำเสียที่ปนเปือนไขมัน

   ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : ฿

   
     2551A11702005


  -  การพัฒนาวิธีการนำDNAเข้าสู่เซลล์ของแลคติคแอสิดแบคทีเรียโดยการใช้ลูกปัด

   พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 427,400 ฿

   
     0001


  -  Simulation of a Solenoid Coil Designed for MRI System

   จิตกร ผลโยญ

   พ.ศ. 2551
   งบประมาณ : 45000 ฿

  หน้าแรก [ 1 ] หน้าสุดท้าย 


  Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
  85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
  Design & Develop by
  Enterplus