หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 14 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 ทองพูล นันทะแสง และ ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
 

 
 ศึกษาความสามารถการดูดซับกำจัดคราบน้ำมันของตัวดูดซับชีวภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาใช้เป็นทุ่นลอยเพื่อเก็บกวาดคราบน้ำมัน
 
 เอกสารรวมบทความประกอบการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น,โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
 
 Vol.
 No.
 Pages 456-463
 
 พ.ศ. 2552
 
 ปาริชาติ พุ่มขจร

 
 การรักษาโรคติดเชื้อด้วยแบคเทอริโอเฟจ (Bacteriophage therapy)
 
 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
 
 Vol.21
 No.2
 Pages 94-103
 
 พ.ศ. 2552
 
 Kriangkrai Sanai and Juthamas Jitcharoen
 

 
 Effects of FeCl2, CoCl2 and Ni(NO3)2 Catalysts for Synthesis of Silicon Carbide
 
 Journal of Microscopy Society of Thailand
 
 Vol.23
 No.1
 Pages 157-161
 
 พ.ศ. 2552
 
 ศันสนีย์ ชวนะกุล, ปริญญา มารศรี และ จุฑามาศ รถา
 

 
 การบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมสีผ้าฝ้ายและผ้าไหมพื้นเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีโดยจุลินทรีย์ในระบบไร้อากาศ
 
 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี
 
 Vol.
 No.
 Pages 105-110
 
 พ.ศ. 2552
 
 สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา, สนม โนนกลาง, และ Rinji Akada
 

 
 การคัดเลือกเชื้อ kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 กลายพันธุ์แบบสุ่มด้วยแสง UV และการปรับตัวตามอุณหภูมิ
 
 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี
 
 Vol.
 No.
 Pages 195-199
 
 พ.ศ. 2552
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus