หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 15 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 บงกชไพร ศรพรหม, และ ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
 

 
 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. vesicatoria สาเหตุโรคใบจุดแบคทีเรียของมะเขือเทศ
 
 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี
 
 Vol.
 No.
 Pages 188-194
 
 พ.ศ. 2552
 
 อนุชา แยงไธสง, วัชรีญา ไชยราช
 

 
 การศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและอิเล็กทรอนิกส์ของแบเรียมไททาเนตและสตรอนเทียมไททาเนตโดยวิธี First - principle
 
 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี
 
 Vol.
 No.
 Pages 291-297
 
 พ.ศ. 2552
 
 มะลิวรรณ อมตธงไชย, เสาวนีย์ เหล่าสิงห์, และสมภพ มรดา
 

 
 การประเมินหาปริมาณรวมของสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีโนลิกส์ในตัวอย่างผักและพืชสมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี
 
 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี
 
 Vol.
 No.
 Pages 364-372
 
 พ.ศ. 2552
 
 ภัทราวรรณ ศรีภา, อรดี พันธ์กว้าง, และพรพรรณ พึ่งโพธิ์
 

 
 การศึกษาทางทฤษฎีของอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ในกลุ่มสารอนุพันธ์ไดเอริลไพริมิดินในระดับโมเลกุลโดยใช้ระเบียบวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง
 
 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี
 
 Vol.
 No.
 Pages 410-416
 
 พ.ศ. 2552
 
 อรดี พันธ์กว้าง, พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, สุภา หารหนองบัว, และพรพรรณ พึ่งโพธิ์
 

 
 การศึกษาอันตรกริยาที่สำคัญของสารยับยั้งเอนไซม์โอเอ็นเอชเอในกลุ่มของสารเอริลเอไมด์ในโพรงการจับของเอนไซม์โอเอ็นเอชเอด้วยวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งและการคำนวณเคมีควอนตัม
 
 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี
 
 Vol.
 No.
 Pages 396-400
 
 พ.ศ. 2552
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus