หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 18 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล

 
 หม้อแปลงพิโซอิเล็กทริกสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 Vol.27
 No. 2
 Pages 190-197
 
 พ.ศ. 2551
 
 S. Nonklang, S. Boonlue, N. Moonjai, H. Hoshida, S. Limthong, M. Yamada, Rinji Akada

 
 Genetic Engineering of the Thermotolerant Yeast Kluyveromyces marxianus.
 
 JSPS-NRCT Core University Program (1998-2008) on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Applications, Walailuk University, Nakorn Srithamarat
 
 Vol.-
 No.-
 Pages 25-26
 
 พ.ศ. 2551
 
 อภิชัย ศิวประภากร, วาริณี พละสาร, และ อรัญญา พิมพ์มงคล

 
 ผลกระทบของสนามเวลาต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืช
 
 วารสารวิชาการ ม.อบ.
 
 Vol.10
 No.2
 Pages 14-19
 
 พ.ศ. 2551
 
 กัญญ์จนา นึกดี

 
 การแยกแบคเทอริโอฟาสที่มีความจำเพาะต่อ Shigella dysenteriae จากตัวอย่างน้ำเสียในจังหวัดอุบลราชธานี
 
 วารสารวิชาการ ม.อบ.
 
 Vol.10
 No. 1
 Pages 1-12
 
 พ.ศ. 2551
 
 กัญญ์จนา นึกดี

 
 การแยกแบคเทอริโอฟาสที่มีความจำเพาะต่อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร
 
 วารสารวิชาการ ม.อบ.
 
 Vol.9
 No.3
 Pages 28-37
 
 พ.ศ. 2551
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus