หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 29 จาก  34

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 อรดี พันธ์กว้าง, พัชรีนารท ทรัพย์อาภากร, สุภา หารหนองบัว, พรพรรณ พึ่งโพธิ์

 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและค่ากัมมันตภาพในเชิงสามมิติของยาต้านวัณโรคกลุ่มไอโซไนอาซิด
 
 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชา ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 2
 
 Vol.
 No.
 Pages 309-314
 
 พ.ศ. 2551
 
 Auradee Punkvang, Patchreenart Saparpakorn, Songwut Suramitr, Supa Hannongbua, Pornpan Pungpo

 
 Understanding in the binding of IsonicotinyI-NAD Adduct to Wild-Type and Isoniazid resistant Enoyl-ACP Reductase from Mycobacterium Tuberculosis Using Molecular Docking and Quantum Chemical Calculations
 
 Proceeding of PACCON 2008 (Pure and Applied Chemistry International Conference) Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 422-427
 
 พ.ศ. 2551
 
 Atit Jirochphakorn, Saisamorn Lumlong , Duangdao Sattayakul, Matana Kacha, Nithiporn Luckhasorn, Waraporn Sisan, Rungnapa Tipakontitikul, Anuson Niyampan, Anchana Sangthong, Usa Onthong Pornpan Pungpo

 
 Structural Characterization of Thai Natural Zeolites by using XRD and XRF Techiques and Their Environmental Applications for Zinc Removal from Aqueous Solution: Laboratory Scale
 
 Proceeding of PACCON 2008 (Pure and Applied Chemistry International Conference) Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 447-450
 
 พ.ศ. 2550
 
 Pornpan Pungpo, Kiattisak Lungsanangarm, Auradee Punkvang, Patchreenart Saparpakorn, Supa Hannongbua

 
 Theoretical Investigation of Interractions of NNRTIs and Its HIV-1 RT Binding Pocket at the Molecular Level of Diarylpyrimidine Derivatives Using the Molecular Docking Simulations
 
 Proceeding of PACCON 2008 (Pure and Applied Chemistry International Conference) Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 451-456
 
 พ.ศ. 2551
 
 Rattanachaikunsopon P, Phumkhachorn P

 
 Isolation and preliminary characterization of a bacteriocin produced by Lactobacillus plantarum N014 isolated from Nham, a traditional Thai fermented pork
 
 JOURNAL OF FOOD PROTECTION
 
 Vol.69
 No.
 Pages 1937-1943
 
 พ.ศ. 2549
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus