หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 1 จาก  17

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 Laksamee Chaicharoenwimolkul, Ampaporn Munmai, Sanoe Chairam, Udomchai Tewasekson, Sarawut Sapudom, Yuthana Lakliang, Ekasith Somsook

 
 Effect of stabilizing ligands bearing ferrocene moieties on the gold nanoparticle-catalyzed reactions of arylboronic acids
 
 Tetrahedron Letters
 
 Vol.49
 No.51
 Pages 7299-7302
 
 พ.ศ. 2552
 
 S. Chairam, E. Somsook, R. K. Coll

 
 Enhancing Thai Students' Learning of Chemical Kinetics
 
 Res. Sci. Tech. Educ
 
 Vol.27
 No.1
 Pages 95-115
 
 พ.ศ. 2552
 
 S. Chairam, C. Poolperm, E. Somsook

 
 Starch Vermicelli Template-Assisted Synthesis of Size/Shape-Controlled Nanoparticles
 
 Carbohydr. Polym
 
 Vol.75
 No.4
 Pages 694-704
 
 พ.ศ. 2552
 
 H. Zhang, X. Luo, K. Wongkhan, H. Duan, Q. Li, L. Zhu, J. Wang, A. S. Batsanov, J. A. K. Howard, T. B. Marder, and A. Lei

 
 Acceleration of Reductive Elimination of [Ar-Pd-Csp3] by a Phosphine/Electron-Deficient Olefin Ligand: A Kinetic Investigation
 
 Chem. Eur. J.
 
 Vol.15
 No.15
 Pages 3823-3829
 
 พ.ศ. 2552
 
 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล เอมอร คำเพราะ และรัชฎาพร นวะพิฒ

 
 การคัดเลือกเชื้อเอนโดฟัยติคแอคติโนมัยสีทที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ
 
 วารสารวิชาการ ม.อบ.
 
 Vol.11
 No.3
 Pages 9-17
 
 พ.ศ. 2552
 
 พัชรินทร์ ไชยบุปผา, ลักษณ์ เจริญวัฒนา

 
 การช่วงชิงช่องจราจรของโปรโตคอลในชั้นทราสปอร์ต UDP TCP SCTP และ DCCP
 
 The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2009), Phuket, Thailand
 
 Vol.2
 No.
 Pages -
 
 พ.ศ. 2552
 
 Sayant Saengsuwan, Pongsathorn Tongkasee, Taweesak Sudyoadsuk, Vinich Promarak, Tinnagon Keawin, Siriporn Jungsuttiwong

 
 Non-isothermal crystallization kinetics and thermal stability of the in situ reinforcing composite films based on thermotropic liquid crystalline polymer and polypropylene
 
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 
 Vol.103
 No.3
 Pages 1017-1026
 
 พ.ศ. 2552
 
 Vinich Promarak, Duangratchaneekorn Meunmart, Taweesak Sudyoadsuk, Siriporn Jungsuttiwong

 
 Synthesis, Optical, Thermal and Electrochemical Properties of 9,10-Substituted Anthracene Derivatives
 
 The 8th International Conference on Optical Probes of Conjugated Polymers and Organic Nanostructures (OP 2009), Beijing, China
 
 Vol.
 No.
 Pages -
 
 พ.ศ. 2552
 
 Rungnapa Tipakontitikul, Amporn Kamonlert, Sukum Eitssayeam and Anuson Niyompan

 
 Improvement of electromechanical coupling factor and mechanical quality factor in PZT-PMN ceramics by mnO2 addition
 
 Proceedings of The 6th Asian Meeting on Electroceramics and the 28th Electronics Division Meeting of the Ceramic Society of Japan, Tsukuba, Japan
 
 Vol.
 No.
 Pages 381-384
 
 พ.ศ. 2552
 
 Suphakant Phimmoltares and Atchara Mahaweerawat

 
 Image Edge Detection Using Weight Interconnecting in Self - Organizing Map
 
 Proceedings of International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2009, Burapha University, Chonburi, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 37-42
 
 พ.ศ. 2552
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus