หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 1 จาก  2

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 Laksamee Chaicharoenwimolkul, Ampaporn Munmai, Sanoe Chairam, Udomchai Tewasekson, Sarawut Sapudom, Yuthana Lakliang, Ekasith Somsook

 
 Effect of stabilizing ligands bearing ferrocene moieties on the gold nanoparticle-catalyzed reactions of arylboronic acids
 
 Tetrahedron Letters
 
 Vol.49
 No.51
 Pages 7299-7302
 
 พ.ศ. 2552
 
 S. Chairam, E. Somsook, R. K. Coll

 
 Enhancing Thai Students' Learning of Chemical Kinetics
 
 Res. Sci. Tech. Educ
 
 Vol.27
 No.1
 Pages 95-115
 
 พ.ศ. 2552
 
 S. Chairam, C. Poolperm, E. Somsook

 
 Starch Vermicelli Template-Assisted Synthesis of Size/Shape-Controlled Nanoparticles
 
 Carbohydr. Polym
 
 Vol.75
 No.4
 Pages 694-704
 
 พ.ศ. 2552
 
 H. Zhang, X. Luo, K. Wongkhan, H. Duan, Q. Li, L. Zhu, J. Wang, A. S. Batsanov, J. A. K. Howard, T. B. Marder, and A. Lei

 
 Acceleration of Reductive Elimination of [Ar-Pd-Csp3] by a Phosphine/Electron-Deficient Olefin Ligand: A Kinetic Investigation
 
 Chem. Eur. J.
 
 Vol.15
 No.15
 Pages 3823-3829
 
 พ.ศ. 2552
 
 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล เอมอร คำเพราะ และรัชฎาพร นวะพิฒ

 
 การคัดเลือกเชื้อเอนโดฟัยติคแอคติโนมัยสีทที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ
 
 วารสารวิชาการ ม.อบ.
 
 Vol.11
 No.3
 Pages 9-17
 
 พ.ศ. 2552
 
 พัชรินทร์ ไชยบุปผา, ลักษณ์ เจริญวัฒนา

 
 การช่วงชิงช่องจราจรของโปรโตคอลในชั้นทราสปอร์ต UDP TCP SCTP และ DCCP
 
 The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2009), Phuket, Thailand
 
 Vol.2
 No.
 Pages -
 
 พ.ศ. 2552
 
 Sayant Saengsuwan, Pongsathorn Tongkasee, Taweesak Sudyoadsuk, Vinich Promarak, Tinnagon Keawin, Siriporn Jungsuttiwong

 
 Non-isothermal crystallization kinetics and thermal stability of the in situ reinforcing composite films based on thermotropic liquid crystalline polymer and polypropylene
 
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 
 Vol.103
 No.3
 Pages 1017-1026
 
 พ.ศ. 2552
 
 Vinich Promarak, Duangratchaneekorn Meunmart, Taweesak Sudyoadsuk, Siriporn Jungsuttiwong

 
 Synthesis, Optical, Thermal and Electrochemical Properties of 9,10-Substituted Anthracene Derivatives
 
 The 8th International Conference on Optical Probes of Conjugated Polymers and Organic Nanostructures (OP 2009), Beijing, China
 
 Vol.
 No.
 Pages -
 
 พ.ศ. 2552
 
 Rungnapa Tipakontitikul, Amporn Kamonlert, Sukum Eitssayeam and Anuson Niyompan

 
 Improvement of electromechanical coupling factor and mechanical quality factor in PZT-PMN ceramics by mnO2 addition
 
 Proceedings of The 6th Asian Meeting on Electroceramics and the 28th Electronics Division Meeting of the Ceramic Society of Japan, Tsukuba, Japan
 
 Vol.
 No.
 Pages 381-384
 
 พ.ศ. 2552
 
 Suphakant Phimmoltares and Atchara Mahaweerawat

 
 Image Edge Detection Using Weight Interconnecting in Self - Organizing Map
 
 Proceedings of International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2009, Burapha University, Chonburi, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 37-42
 
 พ.ศ. 2552
 
 มะลิวรรณ จุรุทา ถาวร สุภาพรม และพรพิมล สุริยภัทร

 
 ความผิดปกติของไมโอซิสที่ก่อให้เกิดการเป็นหมันในปทุมมาลูกผสม
 
 การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 16 "พันธุศาสตร์...แก้วิกฤตพลังงานชาติ"
 
 Vol.
 No.
 Pages 255-259
 
 พ.ศ. 2552
 
 ถาวร สุภาพรม กรรณิการ์ ประทุมภักดิ์ วันเพ็ญ กาคำผุย และแก้ว อุดมศิริชาคร

 
 รายงานผลการตรวจโครโมโซมในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวจำนวน 386 ราย
 
 การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 16 "พันธุศาสตร์...แก้วิกฤตพลังงานชาติ"
 
 Vol.
 No.
 Pages 145-149
 
 พ.ศ. 2552
 
 Nonklang S, Abdel-Banat BMA, Cha-Aim K, Moonjai N (Moonjai, Nareerat) 2, Hoshida H, Limtong S, Yamada M, Akada R

 
 High-Temperature Ethanol Fermentation and Transformation with Linear DNA in the Thermotolerant Yeast Kluyveromyces marxianus DMKU3-1042
 
 APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
 
 Vol.74
 No.24
 Pages 7514-4521
 
 พ.ศ. 2552
 
 C. Pukahuta, W. Palasarn, A. Pimmongkol

 
 Taxonomic Study of Wild Edible Pore Fungi Found in Ubon Ratchathani
 
 Journal of Microscopy Society of Thailand
 
 Vol.23
 No.1
 Pages 30-33
 
 พ.ศ. 2552
 
 ชริดา ปุกหุต

 
 การจัดทำรายการทะเบียนชนิดพันธุ์เห็ดในประเทศไทย
 
 ข่าวสารเพื่อผู้เพาะเห็ด (สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย)
 
 Vol.
 No.
 Pages 3-8
 
 พ.ศ. 2552
 
 ชริดา ปุกหุต

 
 ชนิดของเห็ดป่าที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี
 
 วารสารเห็ดไทย ๒๕๕๑ สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย กรุงเทพ
 
 Vol.
 No.
 Pages 45-47
 
 พ.ศ. 2552
 
 Rattanachaikunsopon P, Phumkhachorn P

 
 Antimicrobial Activity of Elephant Garlic Oil against Vibrio cholerae in Vitro and in a Food Model
 
 BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY
 
 Vol.73
 No.7
 Pages 1623-1627
 
 พ.ศ. 2552
 
 S. Saenkarun
 

 
 Application of Representations of G2 to Solutions of a System of PDE
 
 Journal of Interdisciplinary Mathematics
 
 Vol.12
 No.4
 Pages 589-606
 
 พ.ศ. 2552
 
 CHEN Tar-Pin, WU Ke, LI Qi, CHEN Ben, WANG ShonZeng, KANDEL Hom, SOO YuChong, TIPPARACH Udom, CUI JingBiao, SEO HyeWon & CHEN ChiJen
 

 
 Structure and transport studies on nanometer YBCO/PBCGO multilayers
 
 Chinese Science Bulletin
 
 Vol.54
 No.15
 Pages 2698-2702
 
 พ.ศ. 2552
 
 Jantaporn Thongekkaew, and Haruyuki Iefuji
 

 
 Thermal stability of Cryptococcus sp. S-2 carboxymethyl cellulase (CSCMCase) having a cellulose binding domain from a fungal exoglucanase: Comparison to recombinant CSCMCase
 
 Songklanakarin Journal of Science and Technology
 
 Vol.31
 No.4
 Pages 361-365
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon, and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Protective Effect of Clove Oil-Supplemented Fish Diets on Experimental Lactococcus garvieae Infection in Tilapia
 
 BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY
 
 Vol.73
 No.9
 Pages 2085-2089
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon, and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Protective Effect of Clove Oil-Supplemented Fish Diets on Experimental Lactococcus garvieae Infection in Tilapia
 
 BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY
 
 Vol.73
 No.9
 Pages 2085-2089
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon, and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Glass bead-based transformation method for lactic acid bacteria
 
 SCIENCEASIA
 
 Vol.35
 No.3
 Pages 234-241
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon, and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Glass bead-based transformation method for lactic acid bacteria
 
 SCIENCEASIA
 
 Vol.35
 No.3
 Pages 234-241
 
 พ.ศ. 2552
 
 Ramida Yuwadee Watanapokasin , Anantabhathra Boonyakamol, Supawadee Sukseree, Aungkana Krajarng, Thanet Sophonnithiprasert, Sungwan Kanso and Tsuyoshi Imai
 

 
 Hydrogen production and anaerobic decolorization of wastewater containing Reactive Blue 4 by a bacterial consortium of Salmonella subterranea and Paenibacillus polymyxa
 
 Biodegradation
 
 Vol.20
 No.3
 Pages 411-418
 
 พ.ศ. 2552
 
 Sarawuth Labuayai, Vinich Promarak and Santi Maensiri
 

 
 Synthesis and optical properties of nanocrystalline ZnO powders prepared by a direct thermal decomposition route
 
 Applied Physics A: Materials Science & Processing
 
 Vol.94
 No.4
 Pages 755-761
 
 พ.ศ. 2552
 
 Supaporn Porntrai
 

 
 A secrete of fruit ripening: Measuring ethylene production in school laboratories
 
 Proceedings of NSTA 2009 National Conference on Science Education, New Orleans, Louisiana, U.S.A.
 
 Vol.
 No.
 Pages 137-141
 
 พ.ศ. 2552
 
 A. Punkvang, P. Saparpakorn, S. Hannongbua, and P. Pungpo
 

 
 Investigation of the important interactions of direct InhA inhibitors in theclass of arylamine in InhA binding pocket based on quantum chemical calculations
 
 Proceedings of PACCON 2009 (Pure and Applied Chemistry International Conference) Naresuan University, Phisanulok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 526-527
 
 พ.ศ. 2552
 
 P. Pungpo, A.Punkvang, S. Sripha, P. Saparpakorn, and S. Hannongbua,
 

 
 Understanding inhibitor-enzyme interactions of hightly potent noncleoside reverse transcriptase inhibitors active against wild type and human HIV-1 Strains: Computer-aids Molecular Design
 
 Proceedings of PACCON 2009 (Pure and Applied Chemistry International Conference) Naresuan University, Phisanulok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 523-525
 
 พ.ศ. 2552
 
 Christian Herbst, Jirada Herbst, Jorg Leppert, Oliver Ohlenschlager, Matthias Gorlach and Ramadurai Ramachandran
 

 
 Numerical design of RN nv symmetry-based RF pulse schemes for recoupling and decoupling of nuclear spin interactions at high MAS frequencies
 
 Journal of Biomolecular NMR
 
 Vol.44
 No.4
 Pages 235-244
 
 พ.ศ. 2552
 
 Christian Herbst, Jirada Herbst, Anika Kirschstein, Jorg Leppert, Oliver Ohlenschlager, Matthias Gorlach and Ramadurai Ramachandran
 

 
 Recoupling and decoupling of nuclear spin interactions at high MAS frequencies: numerical design of CN nv symmetry-based RF pulse schemes
 
 Journal of Biomolecular NMR
 
 Vol.44
 No.4
 Pages 175-184
 
 พ.ศ. 2552
 
 Uthit Inprasit and Hathaikarn Wattanataweekul
 

 
 "COMMON FIXED POINTS OF A NEW THREE-STEP ITERATION WITH ERRORS FOR QUASI-NONEXPANSIVE NONSELF-MAPPINGS IN BANACH SPACES
 
 Far East Journal of Applied Mathematics
 
 Vol.35
 No.2
 Pages 181-201
 
 พ.ศ. 2551
 
 Uthit Inprasit and Hathaikarn Wattanataweekul
 

 
 COMMON FIXED POINTS OF A NEW THREE-STEP ITERATION WITH ERRORS FOR QUASI-NONEXPANSIVE NONSELF-MAPPINGS IN BANACH SPACES
 
 Far East Journal of Applied Mathematics
 
 Vol.35
 No.2
 Pages 181-201
 
 พ.ศ. 2552
 
 A. Niyompan, K. Pengpat, and R. Tipakontitikul
 

 
 Formation of Nano-Sodium Niobate Crystals in Ferroelectrics Glass and Glass-Ceramics of the Na2O-Nb2O5-A12O3-SiO2 System
 
  Ferroelectrics
 
 Vol.380
 No.
 Pages 160-168
 
 พ.ศ. 2552
 
 A. Niyompan, K. Pengpat, and R. Tipakontitikul
 

 
 Formation of Nano-Sodium Niobate Crystals in Ferroelectrics Glass and Glass-Ceramics of the Na2O-Nb2O5-A12O3-SiO2 System
 
  Ferroelectrics
 
 Vol.380
 No.
 Pages 160-168
 
 พ.ศ. 2552
 
 Supakorn Pukird, Pichet Limsuwan, Udom Tipparach, Supon Samran, Pattanasuk Chamninok
 

 
 Synthesis of Nonofibers and Nanowires from Rice Hush Ashes by Thermal Evaporation
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 778-783
 
 พ.ศ. 2551
 
 Supakorn Pukird, Pichet Limsuwan, Udom Tipparach, Supon Samran, Pattanasuk Chamninok
 

 
 Synthesis of Nonofibers and Nanowires from Rice Hush Ashes by Thermal Evaporation
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 778-783
 
 พ.ศ. 2552
 
 Supakorn Pukird, Pichet Limsuwan, Udom Tipparach, Supon Samran, Pattanasuk Chamninok
 

 
 Synthesis of Nonofibers and Nanowires from Rice Hush Ashes by Thermal Evaporation
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 778-783
 
 พ.ศ. 2552
 
 P. Wongwanwattana*, T. Sompun, S. Pukird, P. Krongkitsiri, and U. Tipparach
 

 
 Fabrication and Efficiency of Nanostructured TiO2 Working Electrodes of Photoelectrochemical Cells for Solar Hydrogen Generation
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 203-206
 
 พ.ศ. 2552
 
 P. Wongwanwattana*, T. Sompun, S. Pukird, P. Krongkitsiri, and U. Tipparach
 

 
 Fabrication and Efficiency of Nanostructured TiO2 Working Electrodes of Photoelectrochemical Cells for Solar Hydrogen Generation
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 203-206
 
 พ.ศ. 2552
 
 Tippawan Saipin, Todsaporn Sompun, Pacharee Krongkitsiri, and Udom Tipparach
 

 
 Fabrication and Properties of Dye-Sensitized Solar Cells Using Indium Tin Oxide-Coated Stainless Steels as Counter Electrodes
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 188-190
 
 พ.ศ. 2552
 
 Thossaporn Sompun, Pakawat Wongwanwattana, Supakorn Pukird, Pichet Limsuwan and Udom Tipparach
 

 
 Synthesis and Structure of TiO2 Nanocrystalline Photoanodes for Solar Hydrogen Production
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 191-195
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pacharee Krongkitsiri, Thossaporn Sompun, Pakawat Wongwanwattana, Tippawan Saipin, and Udom Tipparach
 

 
 Fabrication and Properties of Dye-sensitized Solar Cells Using Modified Titanium Sheets as Working Electrodes
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 200-202
 
 พ.ศ. 2552
 
 Supakorn Pukird, Udom Tipparach, Pristanuch Kasian and Pichet Limsuwan
 

 
 THERMOELECTRIC PROPERTIES AND NANOSTRUCTURES OF MATERIALS PREPARED FROM RICE HUSH ASH
 
 Proceedings of the IASTED International Conference Solar Energy (SOE2009), Phuket, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 33-37
 
 พ.ศ. 2552
 
 Supakorn Pukird, Udom Tipparach, Pristanuch Kasian and Pichet Limsuwan
 

 
 THERMOELECTRIC PROPERTIES AND NANOSTRUCTURES OF MATERIALS PREPARED FROM RICE HUSH ASH
 
 Proceedings of the IASTED International Conference Solar Energy (SOE2009), Phuket, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 33-37
 
 พ.ศ. 2552
 
 Udom Tipparach,Pakawat Wongwanwattana, Thossaporn Sompun and Pichet Limsuwan
 

 
 ENHANCING THE PERFORMANCE OF PHOTOELECTROLYSIS CELLS FOR SOLAR HYDROGEN GENERATION VIA NANO-TiO2 PHOTOANODES AND Pt-NANOFILM COUNTER ELECTRODES
 
 Proceedings of the IASTED International Conference Solar Energy (SOE2009), Phuket, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 29-32
 
 พ.ศ. 2552
 
 Tippawan Saipin, Pakawat Wongwanwattana, Thossaporn Sompun, Supakorn Pukird and Udom Tipparach
 

 
 THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE PERFORMANCE OF DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS USING NANOSTRUCTURED TiO2
 
 Proceedings of the IASTED International Conference Solar Energy (SOE2009), Phuket, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 20-23
 
 พ.ศ. 2552
 
 Tippawan Saipin, Pakawat Wongwanwattana, Thossaporn Sompun, Supakorn Pukird and Udom Tipparach
 

 
 THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE PERFORMANCE OF DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS USING NANOSTRUCTURED TiO2
 
 Proceedings of the IASTED International Conference Solar Energy (SOE2009), Phuket, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 20-23
 
 พ.ศ. 2551
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon, and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Prophylactic effect of Andrographis paniculataextracts against Streptococcus agalactiae infection in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
 
 Journal of Biotechnology and Bioengineering
 
 Vol.107
 No.5
 Pages 579-582
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon, and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Prophylactic effect of Andrographis paniculata extracts against Streptococcus agalactiae infection in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
 
 Journal of Biotechnology and Bioengineering
 
 Vol.107
 No.5
 Pages 579-582
 
 พ.ศ. 2552
 
 Sumalin Phoka, Paveena Laokul, Ekaphan Swatsitang, Vinich Promarak, Supapan Seraphin and Santi Maensiri
 

 
 Synthesis, structural and optical properties of CeO2 nanoparticles synthesized by a simple polyvinyl pyrrolidone (PVP) solution route
 
 Materials Chemistry and Physics
 
 Vol.115
 No.1
 Pages 423-428
 
 พ.ศ. 2552
 
 R. TIPAKORNTITIKUL, Y. SUWAN, AND A. NIYOMPAN
 

 
 Effect of MnO2 Addition on the Dielectric Behaviors of the PZT-PMN Ceramics
 
 Ferroelectrics
 
 Vol.381
 No.
 Pages 1-8
 
 พ.ศ. 2552
 
 R. TIPAKORNTITIKUL, Y. SUWAN, AND A. NIYOMPAN
 

 
 Effect of MnO2 Addition on the Dielectric Behaviors of the PZT-PMN Ceramics
 
 Ferroelectrics
 
 Vol.381
 No.
 Pages 1-8
 
 พ.ศ. 2552
 
 S. Saikrasun, S. Saengsuwan
 

 
 Thermal decomposition kinetics of in situ reinforcing composite based on polypropylene and liquid crystalline polymer
 
 Jouurnal of Materials Processing Technology
 
 Vol.209
 No.7
 Pages 3490-3500
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Characterization of Nisin Produced by Lactococcus lactis RP359 Isolated from Kem-Buk-Nud, a Traditional Thai Fermented Food
 
  The Internet Journal of Microbiology
 
 Vol.5
 No.1
 Pages -
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Characterization of Nisin Produced by Lactococcus lactis RP359 Isolated from Kem-Buk-Nud, a Traditional Thai Fermented Food
 
  The Internet Journal of Microbiology
 
 Vol.5
 No.1
 Pages -
 
 พ.ศ. 2551
 
 Adithepchaikarn Pachanawan, Parichat Phumkhachorn and Pongsak Rattanachaikunsopon
 

 
 Potential of Psidium guajana Supplemented Fish Diets in Controlling Aeromonas hydrophila Infection in Tilapia (Oreochromis niloticus)
 
 Journal of Bioscience and Bioengineering
 
 Vol.106
 No.5
 Pages 419-424
 
 พ.ศ. 2551
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Diallyl Sulfide Content and Antimicrobial Activity against Food-Borne Pathogenic Bacteria of Chives (Allium schoenoprasum)
 
 Bioscience, biotechnology, and biochemistry
 
 Vol.72
 No.11
 Pages 2987-2991
 
 พ.ศ. 2551
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Incidence of Nisin Z Production in Lactococcus Lactis subsp. TFF 221 Isolate from Thai Fermented Foods
 
 Journal of Food Protection
 
 Vol.71
 No.10
 Pages 2024-2029
 
 พ.ศ. 2551
 
 D. Polsongkram, P. Chamninok, S. Pukird, L. Chow, O Lupan, G. Chai, H. Khallaf, S. Park and A. Schulte
 

 
 Effect of Synthesis Conditions on the growth of ZnO nanorods via hydrothermal method
 
 Physica B
 
 Vol.403
 No.19-20
 Pages 3713-3717
 
 พ.ศ. 2552
 
 Christian Herbst, Jirada Herbst, Anika Kirschstein, Jorg Leppert, Oliver Ohlenschlager, Matthias Gorlach and Ramadurai Ramachandran
 

 
 Design of high-power, broadband 180° pulses and mixing sequences for fast MAS solid state chemical shift correlation NMR spectroscopy
 
 Journal of Biomolecular NMR
 
 Vol.43
 No.1
 Pages 51-61
 
 พ.ศ. 2552
 
 P. Moonsyn, Y. Peerapornpisal, N. Swasdipan, A. Pimmongkol
 

 
 Benthic Diatom Diversity and Water Quality in the Mekong River In the Vicinity of Ubon Ratchathani Province
 
 Journal of Microscopy Society of Thailand
 
 Vol.23
 No.1
 Pages 47-51
 
 พ.ศ. 2552
 
 C. Pukahuta, W. Palasarn, A. Pimmongkol
 

 
 Taxonomic Study of Wild Edible Pore Fungi Found in Ubon Ratchathani
 
 Journal of Microscopy Society of Thailand
 
 Vol.23
 No.1
 Pages 30-33
 
 พ.ศ. 2552
 
 จันทรพร ทองเอกแก้ว
 

 
 คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดกระด้าง
 
 วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
 
 Vol.37
 No.3
 Pages 314-319
 
 พ.ศ. 2552
 
 พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
 

 
 แบคเทอริโอซิน: สารยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ที่ผลิตโดยแบคทีเรีย
 
 วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
 
 Vol.37
 No.3
 Pages 231-243
 
 พ.ศ. 2552
 
 ทองพูล นันทะแสง และ ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
 

 
 ศึกษาความสามารถการดูดซับกำจัดคราบน้ำมันของตัวดูดซับชีวภาพเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาใช้เป็นทุ่นลอยเพื่อเก็บกวาดคราบน้ำมัน
 
 เอกสารรวมบทความประกอบการสัมมนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่น,โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
 
 Vol.
 No.
 Pages 456-463
 
 พ.ศ. 2552
 
 ปาริชาติ พุ่มขจร

 
 การรักษาโรคติดเชื้อด้วยแบคเทอริโอเฟจ (Bacteriophage therapy)
 
 วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
 
 Vol.21
 No.2
 Pages 94-103
 
 พ.ศ. 2552
 
 Kriangkrai Sanai and Juthamas Jitcharoen
 

 
 Effects of FeCl2, CoCl2 and Ni(NO3)2 Catalysts for Synthesis of Silicon Carbide
 
 Journal of Microscopy Society of Thailand
 
 Vol.23
 No.1
 Pages 157-161
 
 พ.ศ. 2552
 
 ศันสนีย์ ชวนะกุล, ปริญญา มารศรี และ จุฑามาศ รถา
 

 
 การบำบัดน้ำทิ้งจากการย้อมสีผ้าฝ้ายและผ้าไหมพื้นเมืองในจังหวัดอุบลราชธานีโดยจุลินทรีย์ในระบบไร้อากาศ
 
 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี
 
 Vol.
 No.
 Pages 105-110
 
 พ.ศ. 2552
 
 สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา, สนม โนนกลาง, และ Rinji Akada
 

 
 การคัดเลือกเชื้อ kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042 กลายพันธุ์แบบสุ่มด้วยแสง UV และการปรับตัวตามอุณหภูมิ
 
 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี
 
 Vol.
 No.
 Pages 195-199
 
 พ.ศ. 2552
 
 บงกชไพร ศรพรหม, และ ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล
 

 
 ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas campestris pv. vesicatoria สาเหตุโรคใบจุดแบคทีเรียของมะเขือเทศ
 
 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี
 
 Vol.
 No.
 Pages 188-194
 
 พ.ศ. 2552
 
 อนุชา แยงไธสง, วัชรีญา ไชยราช
 

 
 การศึกษาสมบัติทางโครงสร้างและอิเล็กทรอนิกส์ของแบเรียมไททาเนตและสตรอนเทียมไททาเนตโดยวิธี First - principle
 
 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี
 
 Vol.
 No.
 Pages 291-297
 
 พ.ศ. 2552
 
 มะลิวรรณ อมตธงไชย, เสาวนีย์ เหล่าสิงห์, และสมภพ มรดา
 

 
 การประเมินหาปริมาณรวมของสารต้านอนุมูลอิสระและสารประกอบฟีโนลิกส์ในตัวอย่างผักและพืชสมุนไพรในจังหวัดอุบลราชธานี
 
 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี
 
 Vol.
 No.
 Pages 364-372
 
 พ.ศ. 2552
 
 ภัทราวรรณ ศรีภา, อรดี พันธ์กว้าง, และพรพรรณ พึ่งโพธิ์
 

 
 การศึกษาทางทฤษฎีของอันตรกิริยาระหว่างสารยับยั้งเอนไซม์การถ่ายแบบเอชไอวี-1 ในกลุ่มสารอนุพันธ์ไดเอริลไพริมิดินในระดับโมเลกุลโดยใช้ระเบียบวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้ง
 
 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี
 
 Vol.
 No.
 Pages 410-416
 
 พ.ศ. 2552
 
 อรดี พันธ์กว้าง, พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, สุภา หารหนองบัว, และพรพรรณ พึ่งโพธิ์
 

 
 การศึกษาอันตรกริยาที่สำคัญของสารยับยั้งเอนไซม์โอเอ็นเอชเอในกลุ่มของสารเอริลเอไมด์ในโพรงการจับของเอนไซม์โอเอ็นเอชเอด้วยวิธีการคำนวณโมเลคิวลาร์ด๊อกกิ้งและการคำนวณเคมีควอนตัม
 
 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ. วิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี
 
 Vol.
 No.
 Pages 396-400
 
 พ.ศ. 2552
 
 นิภาวรรณ พองพรหม, ลักษ์คณา ศรีเล็ก, วุฒิพันธ์ อ่อนปัดชา, ปวีณา ภาระเวช, และพรพรรณ พึ่งโพธิ์
 

 
 การสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเป็นเอซาแนพโธควิโนนที่ต่ออยู่กับวงพิวโรล
 
 เอกสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ. อุบลราชธานี
 
 Vol.
 No.
 Pages 401-409
 
 พ.ศ. 2552
 
 ชาญเรืองฤทธิ์ จันทร์นอก
 

 
 การเร่งอนุภาคพลังงานสูงในอวกาศ
 
 วารสารฟิสิกส์ไทย
 
 Vol.25
 No.4
 Pages 20-23
 
 พ.ศ. 2552
 
 อุบลวรรณ กิจคณะ, วิษณุ สายรัตนทองคำ และอัจฉรา มหาวีรวัฒน์
 

 
 การจำแนกประเภทมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยรหัสพันธุกรรมและโครงข่ายประสาทเทียม
 
 Proceeding of the12th National Computer Science and Engineering Conference 2008
 
 Vol.
 No.
 Pages 293-299
 
 พ.ศ. 2552
 
 X. Wang, M. Amatatongchai, D. Nacapricha, O. Hofmann, J.C. de Mello, D.D.C. Bradley and A.J. de Mello.

 
 Thin-film organic photodiodes for integrated on-chip chemiluminescence detection – application to antioxidant capacity screening
 
 Sensors and Actuators B: Chemical
 
 Vol.140
 No.2
 Pages 643-648
 
 พ.ศ. 2552
 
 I. Thaithae, U. Tipparach, S. Pukird

 
 Effects of natural dyes on the efficiency of dye sensitized TiO2 nanocrystalline solar cells
 
 THAI JOURNAL OF PHYSICS
 
 Vol.3
 No.37
 Pages ---
 
 พ.ศ. 2551
 
 U. Tipparach, U. Paichit

 
 Preparation and properties of indium tin oxide (ITO) films by RF magnetron sputtering for solar cell applications
 
 THAI JOURNAL OF PHYSICS
 
 Vol.3
 No.34
 Pages ---
 
 พ.ศ. 2551
 
 U. Tipparach, P. Wongwanwatthana, T. Sompan, T. Saipin and P. Krongkitsiri

 
 Preparation and Characterization of Nano-TiO2 Thin films by Sol-gel Dip-coating Method
 
 CMU.J.Nat.Sci.Special Issue on nanotechnology
 
 Vol.7(1)
 No.-
 Pages 129-136
 
 พ.ศ. 2551
 
 Somkid Pencharee, Jintana Laopaiboon, and Chutima Eamchotchawalit

 
 Synthesis and Characterization of Bismuth Telluride (Bi0.48Sb1.52Te3) Single Crystals
 
 Naresuan University Science Journal. (Special Issue)
 
 Vol.-
 No.-
 Pages 45-50
 
 พ.ศ. 2551
 
 Chanruangrit Channok and David Ruffolo

 
 Spatial Profiles of Solar Storm Particles during Finite-Time Shock Acceleration.
 
 Proceeding, The 12th Annual National Symposium on Computational Science and Engineering , Ubon Rajathanee University, Ubon Ratchathani
 
 Vol.-
 No.-
 Pages 173-176
 
 พ.ศ. 2551
 
 R. Tipakontitikul, A. Niyompan, K. Srisurat, N. Kanchanarat, and T Tunkasiri

 
 Effect of pH on Phase Formation and Morphology of the Nanocrystalline Boehmite Powder Prepared by a Precipitation Method.
 
 Journal of Microscopy Society of Thailand
 
 Vol.22
 No.-
 Pages 20-22
 
 พ.ศ. 2551
 
 รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล

 
 หม้อแปลงพิโซอิเล็กทริกสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 
 Vol.27
 No. 2
 Pages 190-197
 
 พ.ศ. 2551
 
 S. Nonklang, S. Boonlue, N. Moonjai, H. Hoshida, S. Limthong, M. Yamada, Rinji Akada

 
 Genetic Engineering of the Thermotolerant Yeast Kluyveromyces marxianus.
 
 JSPS-NRCT Core University Program (1998-2008) on Development of Thermotolerant Microbial Resources and Their Applications, Walailuk University, Nakorn Srithamarat
 
 Vol.-
 No.-
 Pages 25-26
 
 พ.ศ. 2551
 
 อภิชัย ศิวประภากร, วาริณี พละสาร, และ อรัญญา พิมพ์มงคล

 
 ผลกระทบของสนามเวลาต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืช
 
 วารสารวิชาการ ม.อบ.
 
 Vol.10
 No.2
 Pages 14-19
 
 พ.ศ. 2551
 
 กัญญ์จนา นึกดี

 
 การแยกแบคเทอริโอฟาสที่มีความจำเพาะต่อ Shigella dysenteriae จากตัวอย่างน้ำเสียในจังหวัดอุบลราชธานี
 
 วารสารวิชาการ ม.อบ.
 
 Vol.10
 No. 1
 Pages 1-12
 
 พ.ศ. 2551
 
 กัญญ์จนา นึกดี

 
 การแยกแบคเทอริโอฟาสที่มีความจำเพาะต่อแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหาร
 
 วารสารวิชาการ ม.อบ.
 
 Vol.9
 No.3
 Pages 28-37
 
 พ.ศ. 2551
 
 T. Nutaro, S. Sumran, C. Chaiwattana, D. Ruffolo, A. Sáiz, N. Kamyan, W. Sonsrettee, M. Rujiwarodom, P. Tooprakai, and C. Changchutoe

 
 Initial Observations of Cosmic Rays by the Princess Sirindhorn Neutron Monitor at a High Cutoff Rigidity in Thailand
 
 Proceeding of 2nd Korea-Thailand Joint Workshop on Astronomy and Astrophysics, Seoul, Korea
 
 Vol.-
 No.-
 Pages ---
 
 พ.ศ. 2551
 
 D. Polsongkram, P. kasian, P. Limsuwan, U. Tipparach, S. Samran, L. Chow and S. Pukird

 
 Investigation of Nanomaterials Prepared by Thermal Evaporation of Carbon-ZnO mixture
 
 Advanced Materials Research
 
 Vol.55-57
 No.-
 Pages 229-232
 
 พ.ศ. 2551
 
 P.Pimsorn, R. Tipakontitikul, A. Niyompan, N. Kanchanarat and T. Tunkasiri

 
 Preparation of Nano-Crystalline Boehmite as a Gammar-slumina Source for the Production of Na.beta-Al2O3 Solid Electrolyte.
 
 Advanced Materials Research
 
 Vol.55-57
 No.-
 Pages 653-656
 
 พ.ศ. 2551
 
 S. Thongsaeng, A. Niyompan, R. Tipakontitikul and K. Pengpat

 
 Formation of NaNbO3 Crystals in Dielectric Glass and Glass-Ceramics of Na2O-Nb2O5-Al2O3-SiO2 System.
 
 Advanced Materials Research
 
 Vol.55-57
 No.-
 Pages 229-232
 
 พ.ศ. 2551
 
 Y. Suwan, A. Niyompan, R. Tipakontitikul and P. Laoratanakul

 
 Effect of MnO2 Impurity on the PZT-PMN System Ceramics for Piezoelectric Transformer.
 
 Advanced Materials Research
 
 Vol.55-57
 No.-
 Pages 189-192
 
 พ.ศ. 2551
 
 A. Niyompan, K. Srisurat, R. Tipakontitikul, K. Pengpat and T. Tunkasiri.

 
 Sintering Behavior of the b² -alumina Solid Electrolyte for Battery Applications.
 
 Advanced Materials Research
 
 Vol.55-57
 No.-
 Pages 793-796
 
 พ.ศ. 2551
 
 K.Shavab, N. Pongprom, E.Wulz, W. Holzer, H. Spreitzer, P. Schmidt, B. Aicher, G. Mueller, E. Guenther

 
 Synthesis and biological evalvation of Novel Cytotoxic Azanaphthoquinone Annelated Pyrrolo Oximes.
 
 Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters
 
 Vol.17
 No.22
 Pages 6091-6095
 
 พ.ศ. 2551
 
 N.Pongprom and H.Sproitzer.

 
 Synthesis and biological evalvation of di-substituted azanaphthoquinone annelated pyrroles.
 
 Proceeding of PACCON 2008 (Pure and Applied Chemistry International Conference) Bangkok, Thailand
 
 Vol.-
 No.-
 Pages 655-
 
 พ.ศ. 2551
 
 Kaewkhao J, Laopaiboon J, Chewpraditkul W

 
 Determination of effective atomic numbers and effective electron densities for Cu/Zn alloy.
 
 Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer
 
 Vol.109
 No.7
 Pages 1260-1265
 
 พ.ศ. 2551
 
 L.E. Wenger, G.M. Tsoi, R. Suryanarayanan, and T. Sudyoadsuk

 
 Effect of Cr-doping on the magnetic and electrical properties of La0.4Ca0.6MnO3
 
 Journal of Applied Physics
 
 Vol.103
 No.7
 Pages ---
 
 พ.ศ. 2551
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus