หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  ผลงานตีพิมพ์ ทั้งในระดับชาติแและระดับนานาชาติ ( ทั้งหมด 166 ผลงาน )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนผลงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 1 จาก  4

  ประเภท  
( ทั้งหมด 166 ผลงาน )
ชื่อ-นามสกุล ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง ชื่อวารสาร เล่มที่ ปีการศึกษา
 
 Laksamee Chaicharoenwimolkul, Ampaporn Munmai, Sanoe Chairam, Udomchai Tewasekson, Sarawut Sapudom, Yuthana Lakliang, Ekasith Somsook

 
 Effect of stabilizing ligands bearing ferrocene moieties on the gold nanoparticle-catalyzed reactions of arylboronic acids
 
 Tetrahedron Letters
 
 Vol.49
 No.51
 Pages 7299-7302
 
 พ.ศ. 2552
 
 S. Chairam, E. Somsook, R. K. Coll

 
 Enhancing Thai Students' Learning of Chemical Kinetics
 
 Res. Sci. Tech. Educ
 
 Vol.27
 No.1
 Pages 95-115
 
 พ.ศ. 2552
 
 S. Chairam, C. Poolperm, E. Somsook

 
 Starch Vermicelli Template-Assisted Synthesis of Size/Shape-Controlled Nanoparticles
 
 Carbohydr. Polym
 
 Vol.75
 No.4
 Pages 694-704
 
 พ.ศ. 2552
 
 H. Zhang, X. Luo, K. Wongkhan, H. Duan, Q. Li, L. Zhu, J. Wang, A. S. Batsanov, J. A. K. Howard, T. B. Marder, and A. Lei

 
 Acceleration of Reductive Elimination of [Ar-Pd-Csp3] by a Phosphine/Electron-Deficient Olefin Ligand: A Kinetic Investigation
 
 Chem. Eur. J.
 
 Vol.15
 No.15
 Pages 3823-3829
 
 พ.ศ. 2552
 
 ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล เอมอร คำเพราะ และรัชฎาพร นวะพิฒ

 
 การคัดเลือกเชื้อเอนโดฟัยติคแอคติโนมัยสีทที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคเหี่ยวของมะเขือเทศ
 
 วารสารวิชาการ ม.อบ.
 
 Vol.11
 No.3
 Pages 9-17
 
 พ.ศ. 2552
 
 พัชรินทร์ ไชยบุปผา, ลักษณ์ เจริญวัฒนา

 
 การช่วงชิงช่องจราจรของโปรโตคอลในชั้นทราสปอร์ต UDP TCP SCTP และ DCCP
 
 The 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2009), Phuket, Thailand
 
 Vol.2
 No.
 Pages -
 
 พ.ศ. 2552
 
 Sayant Saengsuwan, Pongsathorn Tongkasee, Taweesak Sudyoadsuk, Vinich Promarak, Tinnagon Keawin, Siriporn Jungsuttiwong

 
 Non-isothermal crystallization kinetics and thermal stability of the in situ reinforcing composite films based on thermotropic liquid crystalline polymer and polypropylene
 
  Journal of Thermal Analysis and Calorimetry
 
 Vol.103
 No.3
 Pages 1017-1026
 
 พ.ศ. 2552
 
 Vinich Promarak, Duangratchaneekorn Meunmart, Taweesak Sudyoadsuk, Siriporn Jungsuttiwong

 
 Synthesis, Optical, Thermal and Electrochemical Properties of 9,10-Substituted Anthracene Derivatives
 
 The 8th International Conference on Optical Probes of Conjugated Polymers and Organic Nanostructures (OP 2009), Beijing, China
 
 Vol.
 No.
 Pages -
 
 พ.ศ. 2552
 
 Rungnapa Tipakontitikul, Amporn Kamonlert, Sukum Eitssayeam and Anuson Niyompan

 
 Improvement of electromechanical coupling factor and mechanical quality factor in PZT-PMN ceramics by mnO2 addition
 
 Proceedings of The 6th Asian Meeting on Electroceramics and the 28th Electronics Division Meeting of the Ceramic Society of Japan, Tsukuba, Japan
 
 Vol.
 No.
 Pages 381-384
 
 พ.ศ. 2552
 
 Suphakant Phimmoltares and Atchara Mahaweerawat

 
 Image Edge Detection Using Weight Interconnecting in Self - Organizing Map
 
 Proceedings of International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2009, Burapha University, Chonburi, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 37-42
 
 พ.ศ. 2552
 
 มะลิวรรณ จุรุทา ถาวร สุภาพรม และพรพิมล สุริยภัทร

 
 ความผิดปกติของไมโอซิสที่ก่อให้เกิดการเป็นหมันในปทุมมาลูกผสม
 
 การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 16 "พันธุศาสตร์...แก้วิกฤตพลังงานชาติ"
 
 Vol.
 No.
 Pages 255-259
 
 พ.ศ. 2552
 
 ถาวร สุภาพรม กรรณิการ์ ประทุมภักดิ์ วันเพ็ญ กาคำผุย และแก้ว อุดมศิริชาคร

 
 รายงานผลการตรวจโครโมโซมในผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวจำนวน 386 ราย
 
 การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 16 "พันธุศาสตร์...แก้วิกฤตพลังงานชาติ"
 
 Vol.
 No.
 Pages 145-149
 
 พ.ศ. 2552
 
 Nonklang S, Abdel-Banat BMA, Cha-Aim K, Moonjai N (Moonjai, Nareerat) 2, Hoshida H, Limtong S, Yamada M, Akada R

 
 High-Temperature Ethanol Fermentation and Transformation with Linear DNA in the Thermotolerant Yeast Kluyveromyces marxianus DMKU3-1042
 
 APPLIED AND ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY
 
 Vol.74
 No.24
 Pages 7514-4521
 
 พ.ศ. 2552
 
 C. Pukahuta, W. Palasarn, A. Pimmongkol

 
 Taxonomic Study of Wild Edible Pore Fungi Found in Ubon Ratchathani
 
 Journal of Microscopy Society of Thailand
 
 Vol.23
 No.1
 Pages 30-33
 
 พ.ศ. 2552
 
 ชริดา ปุกหุต

 
 การจัดทำรายการทะเบียนชนิดพันธุ์เห็ดในประเทศไทย
 
 ข่าวสารเพื่อผู้เพาะเห็ด (สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย)
 
 Vol.
 No.
 Pages 3-8
 
 พ.ศ. 2552
 
 ชริดา ปุกหุต

 
 ชนิดของเห็ดป่าที่พบในจังหวัดอุบลราชธานี
 
 วารสารเห็ดไทย ๒๕๕๑ สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย กรุงเทพ
 
 Vol.
 No.
 Pages 45-47
 
 พ.ศ. 2552
 
 Rattanachaikunsopon P, Phumkhachorn P

 
 Antimicrobial Activity of Elephant Garlic Oil against Vibrio cholerae in Vitro and in a Food Model
 
 BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY
 
 Vol.73
 No.7
 Pages 1623-1627
 
 พ.ศ. 2552
 
 S. Saenkarun
 

 
 Application of Representations of G2 to Solutions of a System of PDE
 
 Journal of Interdisciplinary Mathematics
 
 Vol.12
 No.4
 Pages 589-606
 
 พ.ศ. 2552
 
 CHEN Tar-Pin, WU Ke, LI Qi, CHEN Ben, WANG ShonZeng, KANDEL Hom, SOO YuChong, TIPPARACH Udom, CUI JingBiao, SEO HyeWon & CHEN ChiJen
 

 
 Structure and transport studies on nanometer YBCO/PBCGO multilayers
 
 Chinese Science Bulletin
 
 Vol.54
 No.15
 Pages 2698-2702
 
 พ.ศ. 2552
 
 Jantaporn Thongekkaew, and Haruyuki Iefuji
 

 
 Thermal stability of Cryptococcus sp. S-2 carboxymethyl cellulase (CSCMCase) having a cellulose binding domain from a fungal exoglucanase: Comparison to recombinant CSCMCase
 
 Songklanakarin Journal of Science and Technology
 
 Vol.31
 No.4
 Pages 361-365
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon, and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Protective Effect of Clove Oil-Supplemented Fish Diets on Experimental Lactococcus garvieae Infection in Tilapia
 
 BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY
 
 Vol.73
 No.9
 Pages 2085-2089
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon, and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Protective Effect of Clove Oil-Supplemented Fish Diets on Experimental Lactococcus garvieae Infection in Tilapia
 
 BIOSCIENCE BIOTECHNOLOGY AND BIOCHEMISTRY
 
 Vol.73
 No.9
 Pages 2085-2089
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon, and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Glass bead-based transformation method for lactic acid bacteria
 
 SCIENCEASIA
 
 Vol.35
 No.3
 Pages 234-241
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon, and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Glass bead-based transformation method for lactic acid bacteria
 
 SCIENCEASIA
 
 Vol.35
 No.3
 Pages 234-241
 
 พ.ศ. 2552
 
 Ramida Yuwadee Watanapokasin , Anantabhathra Boonyakamol, Supawadee Sukseree, Aungkana Krajarng, Thanet Sophonnithiprasert, Sungwan Kanso and Tsuyoshi Imai
 

 
 Hydrogen production and anaerobic decolorization of wastewater containing Reactive Blue 4 by a bacterial consortium of Salmonella subterranea and Paenibacillus polymyxa
 
 Biodegradation
 
 Vol.20
 No.3
 Pages 411-418
 
 พ.ศ. 2552
 
 Sarawuth Labuayai, Vinich Promarak and Santi Maensiri
 

 
 Synthesis and optical properties of nanocrystalline ZnO powders prepared by a direct thermal decomposition route
 
 Applied Physics A: Materials Science & Processing
 
 Vol.94
 No.4
 Pages 755-761
 
 พ.ศ. 2552
 
 Supaporn Porntrai
 

 
 A secrete of fruit ripening: Measuring ethylene production in school laboratories
 
 Proceedings of NSTA 2009 National Conference on Science Education, New Orleans, Louisiana, U.S.A.
 
 Vol.
 No.
 Pages 137-141
 
 พ.ศ. 2552
 
 A. Punkvang, P. Saparpakorn, S. Hannongbua, and P. Pungpo
 

 
 Investigation of the important interactions of direct InhA inhibitors in theclass of arylamine in InhA binding pocket based on quantum chemical calculations
 
 Proceedings of PACCON 2009 (Pure and Applied Chemistry International Conference) Naresuan University, Phisanulok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 526-527
 
 พ.ศ. 2552
 
 P. Pungpo, A.Punkvang, S. Sripha, P. Saparpakorn, and S. Hannongbua,
 

 
 Understanding inhibitor-enzyme interactions of hightly potent noncleoside reverse transcriptase inhibitors active against wild type and human HIV-1 Strains: Computer-aids Molecular Design
 
 Proceedings of PACCON 2009 (Pure and Applied Chemistry International Conference) Naresuan University, Phisanulok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 523-525
 
 พ.ศ. 2552
 
 Christian Herbst, Jirada Herbst, Jorg Leppert, Oliver Ohlenschlager, Matthias Gorlach and Ramadurai Ramachandran
 

 
 Numerical design of RN nv symmetry-based RF pulse schemes for recoupling and decoupling of nuclear spin interactions at high MAS frequencies
 
 Journal of Biomolecular NMR
 
 Vol.44
 No.4
 Pages 235-244
 
 พ.ศ. 2552
 
 Christian Herbst, Jirada Herbst, Anika Kirschstein, Jorg Leppert, Oliver Ohlenschlager, Matthias Gorlach and Ramadurai Ramachandran
 

 
 Recoupling and decoupling of nuclear spin interactions at high MAS frequencies: numerical design of CN nv symmetry-based RF pulse schemes
 
 Journal of Biomolecular NMR
 
 Vol.44
 No.4
 Pages 175-184
 
 พ.ศ. 2552
 
 Uthit Inprasit and Hathaikarn Wattanataweekul
 

 
 "COMMON FIXED POINTS OF A NEW THREE-STEP ITERATION WITH ERRORS FOR QUASI-NONEXPANSIVE NONSELF-MAPPINGS IN BANACH SPACES
 
 Far East Journal of Applied Mathematics
 
 Vol.35
 No.2
 Pages 181-201
 
 พ.ศ. 2551
 
 Uthit Inprasit and Hathaikarn Wattanataweekul
 

 
 COMMON FIXED POINTS OF A NEW THREE-STEP ITERATION WITH ERRORS FOR QUASI-NONEXPANSIVE NONSELF-MAPPINGS IN BANACH SPACES
 
 Far East Journal of Applied Mathematics
 
 Vol.35
 No.2
 Pages 181-201
 
 พ.ศ. 2552
 
 A. Niyompan, K. Pengpat, and R. Tipakontitikul
 

 
 Formation of Nano-Sodium Niobate Crystals in Ferroelectrics Glass and Glass-Ceramics of the Na2O-Nb2O5-A12O3-SiO2 System
 
  Ferroelectrics
 
 Vol.380
 No.
 Pages 160-168
 
 พ.ศ. 2552
 
 A. Niyompan, K. Pengpat, and R. Tipakontitikul
 

 
 Formation of Nano-Sodium Niobate Crystals in Ferroelectrics Glass and Glass-Ceramics of the Na2O-Nb2O5-A12O3-SiO2 System
 
  Ferroelectrics
 
 Vol.380
 No.
 Pages 160-168
 
 พ.ศ. 2552
 
 Supakorn Pukird, Pichet Limsuwan, Udom Tipparach, Supon Samran, Pattanasuk Chamninok
 

 
 Synthesis of Nonofibers and Nanowires from Rice Hush Ashes by Thermal Evaporation
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 778-783
 
 พ.ศ. 2551
 
 Supakorn Pukird, Pichet Limsuwan, Udom Tipparach, Supon Samran, Pattanasuk Chamninok
 

 
 Synthesis of Nonofibers and Nanowires from Rice Hush Ashes by Thermal Evaporation
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 778-783
 
 พ.ศ. 2552
 
 Supakorn Pukird, Pichet Limsuwan, Udom Tipparach, Supon Samran, Pattanasuk Chamninok
 

 
 Synthesis of Nonofibers and Nanowires from Rice Hush Ashes by Thermal Evaporation
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 778-783
 
 พ.ศ. 2552
 
 P. Wongwanwattana*, T. Sompun, S. Pukird, P. Krongkitsiri, and U. Tipparach
 

 
 Fabrication and Efficiency of Nanostructured TiO2 Working Electrodes of Photoelectrochemical Cells for Solar Hydrogen Generation
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 203-206
 
 พ.ศ. 2552
 
 P. Wongwanwattana*, T. Sompun, S. Pukird, P. Krongkitsiri, and U. Tipparach
 

 
 Fabrication and Efficiency of Nanostructured TiO2 Working Electrodes of Photoelectrochemical Cells for Solar Hydrogen Generation
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 203-206
 
 พ.ศ. 2552
 
 Tippawan Saipin, Todsaporn Sompun, Pacharee Krongkitsiri, and Udom Tipparach
 

 
 Fabrication and Properties of Dye-Sensitized Solar Cells Using Indium Tin Oxide-Coated Stainless Steels as Counter Electrodes
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 188-190
 
 พ.ศ. 2552
 
 Thossaporn Sompun, Pakawat Wongwanwattana, Supakorn Pukird, Pichet Limsuwan and Udom Tipparach
 

 
 Synthesis and Structure of TiO2 Nanocrystalline Photoanodes for Solar Hydrogen Production
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 191-195
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pacharee Krongkitsiri, Thossaporn Sompun, Pakawat Wongwanwattana, Tippawan Saipin, and Udom Tipparach
 

 
 Fabrication and Properties of Dye-sensitized Solar Cells Using Modified Titanium Sheets as Working Electrodes
 
 Proceedings of Commemorative International Conference of the Occasion of the 4th Cycle Anniversary of KMUTT Sustainable Development to Save the Earth: Technologies and Strategies Vision 2050: (SDSE2008), Bangkok, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 200-202
 
 พ.ศ. 2552
 
 Supakorn Pukird, Udom Tipparach, Pristanuch Kasian and Pichet Limsuwan
 

 
 THERMOELECTRIC PROPERTIES AND NANOSTRUCTURES OF MATERIALS PREPARED FROM RICE HUSH ASH
 
 Proceedings of the IASTED International Conference Solar Energy (SOE2009), Phuket, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 33-37
 
 พ.ศ. 2552
 
 Supakorn Pukird, Udom Tipparach, Pristanuch Kasian and Pichet Limsuwan
 

 
 THERMOELECTRIC PROPERTIES AND NANOSTRUCTURES OF MATERIALS PREPARED FROM RICE HUSH ASH
 
 Proceedings of the IASTED International Conference Solar Energy (SOE2009), Phuket, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 33-37
 
 พ.ศ. 2552
 
 Udom Tipparach,Pakawat Wongwanwattana, Thossaporn Sompun and Pichet Limsuwan
 

 
 ENHANCING THE PERFORMANCE OF PHOTOELECTROLYSIS CELLS FOR SOLAR HYDROGEN GENERATION VIA NANO-TiO2 PHOTOANODES AND Pt-NANOFILM COUNTER ELECTRODES
 
 Proceedings of the IASTED International Conference Solar Energy (SOE2009), Phuket, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 29-32
 
 พ.ศ. 2552
 
 Tippawan Saipin, Pakawat Wongwanwattana, Thossaporn Sompun, Supakorn Pukird and Udom Tipparach
 

 
 THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE PERFORMANCE OF DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS USING NANOSTRUCTURED TiO2
 
 Proceedings of the IASTED International Conference Solar Energy (SOE2009), Phuket, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 20-23
 
 พ.ศ. 2552
 
 Tippawan Saipin, Pakawat Wongwanwattana, Thossaporn Sompun, Supakorn Pukird and Udom Tipparach
 

 
 THE EFFECT OF TEMPERATURE ON THE PERFORMANCE OF DYE-SENSITIZED SOLAR CELLS USING NANOSTRUCTURED TiO2
 
 Proceedings of the IASTED International Conference Solar Energy (SOE2009), Phuket, Thailand
 
 Vol.
 No.
 Pages 20-23
 
 พ.ศ. 2551
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon, and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Prophylactic effect of Andrographis paniculataextracts against Streptococcus agalactiae infection in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
 
 Journal of Biotechnology and Bioengineering
 
 Vol.107
 No.5
 Pages 579-582
 
 พ.ศ. 2552
 
 Pongsak Rattanachaikunsopon, and Parichat Phumkhachorn
 

 
 Prophylactic effect of Andrographis paniculata extracts against Streptococcus agalactiae infection in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)
 
 Journal of Biotechnology and Bioengineering
 
 Vol.107
 No.5
 Pages 579-582
 
 พ.ศ. 2552
หน้าแรก [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus