หน้าหลัก | เกี่ยวกับหน่วยงาน | ดาวน์โหลด | แลกเปลี่ยนทัศนะ | ติดต่อ

ค้นหานักวิจัย/โครงการวิจัย 
ฐานข้อมูลนักวิจัย


เกี่ยวกับงานวิจัย 

Untitled Document

  สาขาวิชาที่ทำวิจัยทั้งหมด ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  ( ทั้งหมด 20 สาขา )


 เลือกดูหน้าล่ะ 5 || 10 || 50 || 100
(จำนวนกลุ่มงานต่อ 1 หน้า)
  หน้า 1 จาก  1

 
   
ชื่อสาขาวิชาที่ทำวิจัย รายละเอียดสาขาวิชาที่ทำวิจัย เลือกดู
 
Thermoluminescence Materials 

  '1001' Thermoluminescence Materials

 
 
 
Advanced Organic Materials & Devices Laboratory 

  '1002' Advanced Organic Materials & Devices Laboratory

 
 
 
Glass Technology Excellence Center 

  '1003' Glass Technology Excellence Center

 
  1. ทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตแก้วสีโดยใช้ทรายท้องถิ่น เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
  
  2. ทำวิจัยเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมแก้ว เน้นคุณภาพเพื่อการส่งออก
  
 
Astronomy & Astrophysics 

  '1004' Astronomy & Astrophysics

 
  1. เพื่อทำการค้นคว้าวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ และดาราศาสตร์ฟิสิกส์
  
  2. เพื่อให้บริการวิชาการทางด้านดาราศาสตร์ และดาราศาสตร์ฟิสิกส์แก่ผู้สนใจทั่วไป
  
  3. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ และดาราศาสตร์ฟิสิกส์
  
 
Biodiversity 

  '1005' Biodiversity

 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและวิจัย แสวงหาองค์ความรู้ใหม่และรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยเน้นในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกแถบลุ่มแม่น้ำโขง
  
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย แสวงหาองค์ความรู้ทางด้านสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน ไม้ต้น เห็ดรา และจุลินทรีย์ในดิน เช่น การสำรวจและศึกษาเซลล์พันธุศาสตร์ของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก การจำแนกพันธุ์ไม้ต้น ชนิดของเห็ดราและจุลินทรีย์ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า วนอุทยานและอุทยานแห่งชาติ
 
Sustainable Energy 

  '1006' Sustainable Energy

 
  1. ทำวิจัยและพัฒนาพลังงานยั่งยืน(Sustainable Energy)ในรูปแบบต่าง ๆเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมพลีงงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน พลังงานชีวมวลและจุลภาพ พลังงานเชื้อเพลิงและไฮโดรเจน พลังงานธรรมชาติ และการประยุกต์ เป็นต้น
  
  2. พัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ หรือวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการเก็บกักพลังงาน(Energy Storage)
  
  3. เป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่และให้บริการความรู้และวิชาการที่เกี่ยวข้องกีบการเก็บกักพลังงานและการใช้พลังงานยั่งยืนและพลังงานทดแทน รวมทั้จัดการเรียนการสอนและวิชาการด้านพลังงานยั่งยืน
  
  4. วิจัยและพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
  
  5. วิจัยและพัฒนาเพื่อการผลิตไฮโดรเจน โดยกระบวนการทางฟิสิกส์ เคมี และชีวภาพ
  
  6. วิจัยเกี่ยวกับการใช้พลังงานจากดวงอาทิตย์
  
  7. วิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วัสดุในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นพลังงาน
  
  8. พัฒนาเทคนิคและขีดความสามารถในการตรวจวิเคราะห์ทางกายภาพของสารหรือวัสดุพลังงานต่าง ๆ เช่น Vacuum
  technology, Scanning electron microscope, x-ray diffraction, x-ray fluorescence เป็นต้น
  
  
 
Advanced Computational Physics 

  '1007' Advanced Computational Physics

 
  1. เพื่อทำการวิจัยและทำการสอนในสาขาฟิสิกสคำนวณ์ชั้นสูง
  
  2. เพื่อผลิตผลงานวิจัยในสาขาฟิสิกสคำนวณ์ชั้นสูง
 
Computational Chemistry Research 

  '1008' Computational Chemistry Research

 
  The Computational Chemistry Reserach Unit (CCRU) at the Ubonratchathani University (Thailand) seeks to develop theorectical and computational methods through mathematical models for describing and understanding the movement and function of electrons in molecules and to apply the theoretical methods to significant problems of broad chemical interest.
 
Food Microbiology 

  '1009' Food Microbiology

 
 
 
Environmental Biotechnology 

  '1010' Environmental Biotechnology

 
 
 
Mathematics and E-Learning 

  '1011' Mathematics and E-Learning

 
 
 
Organic & Inorganic Synthesis 

  '1012' Organic & Inorganic Synthesis

 
 
 
Molecular Biology 

  '1013' Molecular Biology

 
 
 
Tissue Culture 

  '1014' Tissue Culture

 
  Tissue Culture
 
Applied Magnetic Fields 

  '1015' Applied Magnetic Fields

 
  1. Magnetic Resonances and Free Radical Imaging
  1.1 Magnetic Resonance Imaging (MRI)
  1.2 Electron Paramagnetic Resonance Imaging (EPRI)
  1.3 Proton-Electron Double-Resonance Imaging (PEDRI)
  2. Magnetic Filtration
  2.1 Longitudinal Mode Magnetic Filtration
  2.2 Transverse Mode Magnetic Filtration
  3. Magnetohydrodynamics
  4. Magnetic Materials
  
 
Occupational Health and Safety 

  '1016' Occupational Health and  Safety

 
 
 
จุลินทรีย์ทนร้อนกับการประยุกต์ใช้ 

  '1017' จุลินทรีย์ทนร้อนกับการประยุกต์ใช้

 
 
 
Advanced Ceramics Laboratory 

  '1018' Advanced Ceramics Laboratory

 
 
 
Waste and Wastewater Utilization and Management  

  '1019' Waste and Wastewater Utilization and Management

 
 
 
Environmental Sanitation 

  '1020' Environmental Sanitation

 
 
หน้าแรก [ 1 ] หน้าสุดท้าย 


Copyright @ 2007 Faculty of science Ubon Rajathanee University UbonRatchathani Thailand 34190
85 Sathollmark Rd. Warinchamrap UbonRatchathani 34190
Design & Develop by
Enterplus